SYGDOMME


h

ONDARTET BIPEST

Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae.

LÆS MERE
h

EUROPÆISK BIPEST

Europæisk bipest er en meget smitsom tarmsygdom hos honningbiernes yngel, som forårsages af bakterien Melissococcus pluton. Den er generelt ikke så alvorlig som ondartet bipest, men kan dog være årsag til store tab af yngel og bifamilier.

LÆS MERE
h

KALKYNGEL

Kalkyngel forårsages af den særkønnede svamp Ascosphaera apis. At svampen er særkønnet betyder, at der både findes hanlige og hunlige individer. Sygdommen spredes via sporer.

LÆS MERE
h

VIRUSSYGDOMME

Mange af de skader som optræder i forbindelse med varroa-angreb kan tilskrives virussygdomme. Varroa-miden kan fungere som vektor for forskellige vira.

LÆS MERE
h

OVERSIGT OVER KYNDIGE BIAVLERE

Kyndige biavlere, er biavlere der har taget et 3 dages kursus hos Offentlig Bisygdomsbekæmpelse. Kurset giver deltagerne kompetance indenfor bisygdomme og de danske biavlslove.

LÆS MERE
h

BIFAMILIEN

LÆS MERE
h

DEN SUNDE BIGÅRD

Biavlere bør være på evig jagt efter nye og bedre bigårde. En bigård skal placeres og indrettes således, at der skabes det bedst mulige miljø for bierne og hensigtsmæssige arbejdsforhold for biavleren.

LÆS MERE
h

KEND DEN SUNDE BIFAMILIE

Yngelsygdomme, sygdomme hos de voksne bier og parasitter er hverdag i biavlen. Det kan være svært at huske og erkende alle disse sygdomme. Derfor er det vigtigt at kende den sunde bifamilies tegn, således at man ved, at bifamilien faktisk er sund og rask.

LÆS MERE
h

STENYNGEL

Stenyngel forårsages af skimmelsvampen Aspergillus flavus. Både voksne bier og bi-larver kan smittes.

LÆS MERE
h

VARROA

Varroa-miden er en parasit som lever på honningbier, hvor den ernærer sig af blod fra både voksne bier og bi-yngel. Udover den skade og svækkelse denne parasittering medfører, er miden også bærer af forskellige vira som kan angribe bierne.

LÆS MERE
h

TRAKÉMIDEN

Trakémiden (Acarapis woodi) er en lille, oval mide, 0,13 mm lang og 0,08 mm bred, som lever inde i biernes luftveje – de såkaldte trakéer.

LÆS MERE
h

NOSEMA

Nosema, hvis latinske navn er Nosema apis, er en såkaldt mikrosporidie. Mikrosporidier er meget små encellede organismer, som er i stand til at danne sporer.

LÆS MERE
h

VOKSMØL

Der findes to arter af voksmøl – det store og det lille – som kan findes i forbindelse med svage bifamilier og på lagertavler.

LÆS MERE
h

ANDRE SYGDOMME

LÆS MERE
h

TROPILAELAPS

Tropilaelaps clareae er en lille mide (knap halv så stor som varroa), som skader biernes yngel. Værten for Tropilaelaps clareae er den asiatiske kæmpebi Apis dorsata, men er også fundet på andre biracer, såsom den europæisk bi, Apis mellifera.

LÆS MERE
h

LILLE STADEBILLE

Den lille stadebille (Aethina tumida) stammer oprindelig fra Afrika. Bier og biller er her tilpasset hinanden, således at der ikke forekommer skader i sunde bifamilier. Nu er billen spredt til andre områder, hvor den har forårsaget store skader.

LÆS MERE
h

BIFORGIFTNINGER

LÆS MERE
h

HVAD GØR JEG?

Flere sygdomme som giver symptomer som kan være svære at skelne fra hinanden. Er man i tvivl om, om ens bier er syge, er det en god idé at alliere sig med en rutineret biavler, en kyndig biavler eller binspektøren.

LÆS MERE
h

RENGØRING OG HYGIEJNE

At drive moderne biavl er ligesom med al anden fødevareproduktion: Der skal holdes en høj hygiejne i alle arbejdsprocesser. Således er det vigtigt at arbejde med rent bimateriel - det være sig lige fra bidragt over røgpuster til bikasser og vokstavler.

LÆS MERE
h

AVL OG SYGDOMSTOLERANCE

LÆS MERE
h

PRODUKTION AF SMÅFAMILIER

At have et overskud af dronninger og bifamilier er en god forsikring i forhold til år med store vintertab eller år med dårlige parringer af dronninger. Produktionen af småfamilier giver en positiv sidegevinst i forhold til varroa.

LÆS MERE
h

UNDGÅ INDSLÆBNING

Der er stadig mange sygdomme og skadegørere, som vi endnu ikke har i Danmark, og som vi heller ikke ønsker at få til landet! Der er derfor god grund til at advare mod ukritisk import (indslæbning).

LÆS MERE
h

BIFORGIFTNING

LÆS MERE
h

LISTE OVER VOLDGIFTSMÆND

Voldgiftsystem bør bruges i det tilfælde hvor biavler opdager en forgiftning af sine bier. Herefter skal der tilkaldes den biavlskyndige og planteavlskyndige, som sammen skal forestå en undersøgelse og sikre de fornødne beviser i mod en evt. skadevolder.

LÆS MERE