BESTØVNING AF FRUGT

BIER I BLOMTER GI’R BONUS

bestoevning5

Bestøvningen af en blomst er betingelsen for frødannelsen og bestøvningskvaliteten kan have afgørende effekt på frø og frugts kvalitet og kvantitet. Tomatproduktionen i væksthuse er et godt eksempel på dette. Efter indførsel af humlebibestøvning har man opnået højere udbytte og et bedre produkt i sammenligning med den mekaniske bestøvningsvibrator, der blev anvendt før hen.

HVAD BETYDER DE VILDE INSEKTER FOR BESTØVNINGEN?
Da de danske frugt og bærsorter har åbne og let tilgængelige blomster, vil den naturlige insektpopulation inkl. biller, fluer, bier og sommerfugle være mulige besøgere til blomsterne. Spørgsmålet er så om de kan øve den nødvendige bestøvning? Dette vil afhænge af antallet af insekter og deres adfærd. Antallet er betinget af de forskellige arters livscyklus, vejrforhold og omgivelsernes levevilkår.

Livscyklus betyder for humlebiernes vedkommende, at kun dronningen overlever om vinteren. Hun vil etablere en koloni i løbet af foråret. Så først hen på sommeren vil humlebierne forekomme i stort antal. Mange af svirrefluearterne kommer trækkende sydfra i løbet af sommeren og vil derfor heller ikke forekomme i stort tal før bær- og frugtkulturerne er afblomstret. Dårligt vejr i foråret kan betyde en reduktion af de naturligt forekommende insekter. Endelig har plantagens omliggende terræn og bevoksning essentiel betydning for mængden af føde og egnede levesteder for insekterne. Her har forarmningen af naturen i de senere år desværre betydet en generel tilbagegang for insekter og deres levesteder.

Så satser man på, at naturligt forekommende insekter skal dække kulturens bestøvningsbehov, vil det være nødvendigt at etablere egnede levesteder og et fødegrundlag ud over frugttræernes og bærbuskenes blomstring, som opfylder de ønskede insekters krav. Læhegn er af væsentlig betydning både for at honningbier og den vilde insektfauna skal kunne yde en god bestøvning

BESTOEVNING16

DER ER FORDELE VED HONNINGBIERNE SOM BESTØVERE
Det er honningbierne, der tegner sig for den væsentligste del af bestøvningen hos de danske frugttræer og bærbuske. Dette gør sig gældende fordi honningbier via den menneskelige håndtering kan flyttes, reguleres i antal og gives et fodertilskud under dårlige i vejrforhold. Desuden er bier i høj grad blomsterfaste dvs. holder sig til den samme art i en fourageringsrute, tillige med deres behåring gør dem i stand til at transportere meget pollen, Alt dette er fortrin, der gør det muligt at opfylde et givent bestøvningsbehov ved anvendelse af honningbier. Behovet for at udstationere honningbier vil være størst i store plantager. Da plantagen alene ikke opfylder de naturlige levevilkår for de vilde insektbestøvere.

BIBESTØVNINGEN HAR EFFEKT HOS FORSKELLIGE KULTURER
De resultater der foreligger for konkrete udbyttestigninger ved honningbibestøvning er selvfølgelig varierende pga. vejrforhold, sortstyper, plantagens størrelse og beliggenhed m.m. Orla Svendsen, Laboratoriet for Biavl, Roskilde har lavet bestøvningsforsøg med solbær, jordbær og hindbær og registreret merudbytter på op til hhv. 30%, 70% og 60% med honningbibestøvning.

BESTOEVNING17

SKEMA OVER BESTØVNINGSFORHOLD VED FORSKELLIGE FRUGT- OG BÆRKULTURER

TABEL2

De procenter der i skemaet er tilskrevet honningbiernes aktivitet stammer fra en oversigt over honningbiers betydning for kulturafgrøder skrevet af tidligere Biavlskonsulent Susanne Klug Andersen.

Antallet af bistader der er behov for at udstationere til bestøvning vil variere indenfor forskellige kulturer, sorter og de enkelte plantager størrelse og beliggenhed. Desuden afhænger biernes aktivitet meget af vejrforhold. Biavleren har gennem sit arbejde med bierne stor indflydelse på bifamiliens størrelse, sundhed og temperament. Derfor er det vigtigt at lave sin bestøvningsaftale med biavlere, hvis bier er af god kvalitet. Grunden til at den anbefalede bistyrke til bestøvning af jordbær er angivet til 10-25 stader pr. ha, skyldes oplandets konkurrerende blomsterbplanter kan trække bierne væk fra jorbærblomsterne. Der er derfor nødvendigt at ”mætte” området med bier. En jordbærblomst behøver op til 20 bibesøg for a opnå maksimal bestøvning. Sker der underbestøvning vil bærrene blive mindre og deforme. Symptomerne ved bestøvermangel kan ud over at være små og deforme frugter og bær, være en lav frø- og frugtsætning og en længere blomstringstid med uens afblomstringstidspunkt.

Dorthe Høvsgaard . Foto Flemming Vejsnæs