BESTØVNINGSKONTRAKT

STANDARDKONTRAKT VEDRØRENDE LEJE AF BIFAMILIER TIL BESTØVNING AF FRØAFGRØDER OG FRUGTTRÆER

Danmarks Biavlerforening har sammen med Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening lavet en standardkontrakt for udlejning af bifamilier til bestøvningsopgaver.

Kontrakt: Download den fulde kontrakts ordlyd i PDF format her: bestovningskontrakt2011

 

BIAVLEREN FORPLIGTER SIG TIL:

1. At bifamilier, der udlejes indeholder en æglæggende dronning og mindst 10 tavler besat med bier samt en yngelmængde der svarer til dette. Bistyrken skal opretholdes under hele bestøvningsperioden, og tilvækst i bestøvningsperioden, skal i det væsentligste blive på stedet.
Tidligt på sæsonen kan en mindre bistyrke kompenseres ved at øge antallet af bifamilier tilsvarende.
2. Bigården skal mærkes med navn, adresse og telefonnummer på biavleren
3. At opstille vandingsanlæg til bierne hvis der ikke er naturligt vand inden for 300 meter fra staderne
4. At sværme, der flyver fra de udlejede bifamilier og som biavleren indfanger, føres tilbage til arealet.
5. At udflytningen og placering af staderne sker efter aftale med lejeren dog således at bierne ikke medfører væsentlige gener for trafik, naboer eller dyr på fold.
6. At fjerne bifamilierne – når bestøvningen skønnes afsluttet – dog senest 1 uge efter at lejeren har bedt om det.
7. At transport til og fra lejerens ejendom, hvis ikke der er truffet anden aftale, sker for biavlerens regning og risiko.
8. At det er biavleren eller dennes ansvarsforsikring som udreder erstatning i henhold til dansk retsregler for skader forvoldt af biavleren eller bierne.
9. At acceptere efterfølgeren som ny lejer i stedet for den oprindelige lejer, såfremt der sker overdragelse, jf. pkt. 18.
Dog har biavleren det tilfælde ret til at kræve sikkerhed for betaling jf. pkt. 19.
10. Biavleren har pligt til på forlangende at fremvise sundhedsattest for bierne.
11. At acceptere et krav om en vurdering af hvorvidt bifamilierne opfylder de krav til størrelse og kvalitet der er aftalt. Vurderingen kan foretages for lejerens regning af en ”kyndig biavler” som biavler og lejer udpeger i enighed.
12.  Biavleren har ret til at fjerne bierne – efter aftale med lejeren – når den afgrøde, som bierne er lejet til, skønnes passende bestøvet.
13. Hvis biavleren standser betalingerne, indgår forhandlinger om tvangsakkord, gældssanering eller hans bo tages under konkursbehandling har han pligt til straks at meddele dette til lejeren. Sælges bierne før denne kontrakt er opfyldt, har biavleren – uanset årsagen til salget – pligt til at sikre at køberen overtager pligterne i denne kontrakt.

LEJEREN FORPLIGTER SIG TIL:

14. At acceptere køber som ny udlejer, såfremt bierne sælges jf. punkt 11.
15. At følge gældende regler for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og tage hensyn til beskyttelsen af bierne.
16. Har lejeren selv bier, kan udlejeren kræve at lejeren fremlægger en sundhedsattest for bierne eller i tilfælde at udlejeren selv er ”kyndig biavler” at få tilladelse til at foretage et sundhedssyn på lejerens bier.
17. Opsiger lejeren denne kontrakt tidligere end 1 måned før planlagt udstationering har han pligt til at betale biavleren halvdelen af kontraktsummen, bortset fra eventuelle kørselsudgifter. Ved senere opsigelse er lejeren forpligtet til at betale hele kontraktsummen, bortset fra eventuelle kørselsudgifter.
18. Overdrages arealet til anden mand, skal lejeren sikre at efterfølgeren overtager denne kontrakts forpligtigelser.
19. Hvis lejeren standser betalingerne, indgår i forhandlinger om tvangsakkord, gældssanering eller hans bo tages under konkursbehandling har han pligt til straks at meddele dette til biavleren, der kan kræve sikkerhed for sin betaling. Dette gælder også såfremt der foretages arrest eller udlægs-  forretning hos lejer.
Kan lejer ikke stille betryggende sikkerhed for forpligtelserne i denne kontrakt kan biavleren ophæve kontrakten og fjerne bistaderne.

VOLDGIFTSAFTALE

Enhver tvist som denne kontrakt kan give anledning til søges først løst ved forhandling mellem parterne. Kan dette ikke løse tvisten afgøres sagen endeligt ved voldgift. Voldgiften består af 3 medlemmer. Voldgiftssagen startes ved at den forurettede part sender en skriftlig klage til modparten med krav om voldgift. Klagebrevet skal indeholde en beskrivelse af klagens årsag, en beskrivelse af sagen samt det krav klageren stiller. Klageren skal desuden oplyse navnet på hvem han ønsker som voldgiftsmand. Klagerens og indklagedes voldgiftsmænd udpeger i forening voldgiftsrettens tredje medlem, der skal være formand. Voldgiftssagen behandles i henhold til lov nr. 573 i 2005 om voldgift med senere ændringer. Denne kontraks ordlyd er godkendt af Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen, Dansk Havefrøavlerforening og Danmarks Biavlerforening.