HONNINGBIERNES VÆRDI I DANMARK

Biavlens betydning i Danmark

BESTOEVNING1

Vi kan importere honning, men vi kan ikke importere bestøvning i nævneværdigt omfang. Honningbierne er af stor betydning. De medvirker til bestøvning af et meget stort antal plantearter. Honningbiernes arbejde er helt afgørende for bevarelsen af biodiversiteten. Den økonomiske værdi af honningbiernes arbejde i Danmark er forsøgt belyst flere gange.

Ifølge beregninger fra Danmarks JordbrugsForskning andrager værdien alene i landbruget og i frugt- og bæravlen omkring 1 milliard kroner årlig eller mere. Hertil kommer værdien af den bestøvning bierne udfører i haver og ikke mindst i naturen. EU kommissionen har også forsøgt at beregne værdien. De kommer frem til værdier, som for Danmark alene udgør 1,8 – 3,0 milliarder kroner årligt. Værdien af den bestøvning, som bierne udfører, er langt højere end værdien af den honning som produceres. Værdien af honningproduktionen udgør ca. 60 millioner kr. årligt.

Såfremt man ønsker at sikre bier til bestøvning af såvel afgrøder som natur, skal man sikre, at der er gode betingelser for såvel fritidsbiavleren, som for erhvervsbiavleren. Erhvervsbiavleren har typisk et stort antal bifamilier, som kan flyttes til bestøvning af frø- og frugtafgrøder. De løser derved en meget vigtig opgave. Men normalt vil erhvervsbiavleren flytte bierne hen hvor han sikrer den højeste honningproduktion, fordi det er afgørende for hans økonomi.

Derved sikres bestøvningen i de områder, hvor der er stor konkurrence om bestøverne. Men der vil være en tendens til en fragmenteret fordeling af bierne, med risiko for mangel på bestøvere i andre områder. Fritidsbiavleren er også derfor vigtige, for at sikre en udbredt og fladedækkende bestøvning. De har typisk bierne placeret fast tæt på hjemmet eller i naturområder i mindre bigårde.

bestoevning2

Biodiversitet
Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Uden bestøvning vil et stort antal planter ikke sætte frø, med risiko for at uddø. Honningbier er blandt de bestøvere, som medvirker til bestøvning af det største antal forskellige plantearter. Honningbierne er derved med til at sikre diversiteten i plantesamfund. Men mange dyr er knyttet til specielle planter. Såfremt disse planter forsvinder, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Ingen biavlere – Ingen honningbier i Danmark 
Honningbierne levede tidligere naturligt i Danmark i hule træer og andre hulheder. De er siden mennesket kom til blevet udnyttet til produktion af honning. Men de er aldrig rigtigt blevet tæmmet. I 1984 kom varroamiden til Danmark. Det betyder, at honningbier ikke længere kan klare sig i den danske natur uden menneskets hjælp. Antallet af honningbier er derfor reduceret kraftigt siden 1984, fordi vilde honningbifamilier ikke længere kan overleve. I en periode blev tabet til dels opvejet af et stigende antal bifamilier pr. biavler. Men meget tyder på at der i de seneste 5 år er sket et markant fald i antallet af bifamilier.