FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at kommunerne hvert år skal afsætte et beløb til voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsloven giver i kommunerne foreningerne følgende muligheder:

 • Tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter
 • Tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne.
 • Kommunen stiller lokaler og udendørsanlæg til rådighed.
 • Kommunen yder tilskud til anvendelse af private lokaler m.v.

De fleste lokale biavlerforeninger kan opfylde de grundlæggende krav for at være en folkeoplysende forening:

 • Foreningen skal have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten.
 • Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed.
 • Foreningen skal have en bestyrelse.
 • Foreningen skal være demokratisk opbygget.
 • Foreningen skal bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen skal som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 • Foreningen skal være hjemmehørende i tilskudskommunen.
 • Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

En stor del af Folkeoplysningsloven er formuleret således, at kommunen kan tilpasse loven til lokale forhold. Det medfører, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man præcis fordeler folkeoplysningsmidlerne. Som forening bør man derfor kontakte kommunens konsulent på folkeoplysningsområdet. Han/hun vil kunne oplyse følgende:

 • Hvordan foreningen bliver godkendt som folkeoplysende forening i kommunen?
 • Hvilke fordele foreningen kan opnå ved at være godkendt som folkeoplysende?

Det er særligt værd at fremhæve, hvis foreningen har mange unge eller ældre medlemmer, hvis foreningen har mange aktiviteter og eksempelvis gennemfører kurser for nye biavlere. Selvom man er en opnår godkendelse som en folkeoplysende forening, er det ikke umuligt at få del i de tilskudsmidler, som tilgår aftenskoler.

Vær endvidere opmærksom på, at mange kommuner har attraktive puljer inden for kultur, miljø og fritid. Oftest beskrives disse fonde og puljer på kommunens hjemmeside, men igen kan det være en god ide at kontakte kommunen for yderligere information.