VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I BIAVL

– hvis du vil videre med din biavl

Overvejer du at udvikle din biavl, eller har du et ønske om at få endnu mere viden om biavl, så er kurset “Videregående uddannelse i biavl” måske lige det, der opfylder dit behov.

Målgruppe:
Kurset henvender sig særligt til dig, der har nogle års erfaring, og er kommet godt i gang med din biavl, men nu har lyst til mere.

Om kurserne:
Videregående uddannelse i biavl består som udgangspunkt af to moduler (nogle år tre), men du behøver kun tilmelde dig kun et enkelt modul ad gangen. Kurset giver dig et værdifuldt netværk og mellem modulerne kan du holde tankerne i gang med en hjemmeopgave.

På alle moduler sikrer Danmarks Biavlerforenings konsulenter en god proces. Kursets indhold er en blanding af teori og oplæg fra erfarne biavlere, der fortæller om deres praktiske erfaringer med emnerne.

Modul 1: 
På første modul af kurset får du udvidet din grundviden om biavl, så du føler dig bedre rustet til at videreudvikle din biavl. Samtidig bliver du inspireret, og hører hvordan andre biavlere driver deres biavl. Med dette som baggrund går du fra kurset med en hjemmeopgave: ”Hvor vil du hen med din biavl?”. Opgaven skal hjælpe dig til at gennemtænke forskellige udviklingsmuligheder.
Modul 1 er tidligere blevet gennemført over to weekender, men er nu ændret til tre hele dage, da dette vurderes at være mere hensigtsmæssig for deltagerne.

Modul 2:
For at deltage på modul 2, så skal du forinden have gennemført modul 1. På kursets andet modul går vi mere i dybden med de enkelte emner, som du møder, når du eventuelt påtænker at udvide eller optimere din biavl. Dette gælder både indenfor driften, bierne og biernes produkter.

Modul 3:
Fra 2024 lanceres et tredje modul med fokus på dronningeavl. Det er ikke et krav at have gennemført modul 1 og 2 for at deltage i denne del. Men det er en forudsætning at have opnået en vis viden og gerne erfaring med produktion af dronninger, da kurset går mere i dybden med selve avlsarbejdet. Modul 3 er også et tilbud til nyere dronningeavlere, der ønsker inspiration og viden til deres avlsarbejde.


Kommende kurser:

Modul 1
Tid: 8.-10. nov. 2024
Sted: Dalum Landbrugsskole
Endeligt program og pris er under udarbejdelse
Program for 2023-kurset: download 2023-programmet her

Kurset indeholdeholder:

 • Biavlen i Danmark, samt lovgivning relateret til biavl
 • Du opnår en solid baggrundsviden om biavlen i Danmark. Der gives en grundig introduktion til gældende love og regler, og hvilken betydning de har i praksis.
 • Biernes biologi, anatomi og levevis.
 • Du lærer om biernes naturhistorie, bisamfundets levevis og bifamilien som organisme. Med stereolup får du mulighed for at studere biernes indre og ydre anatomi.
 • Planlægning og indretning af din biavl.
 • Du lærer at vælge materiel, indrette bigårde, samt planlægge dit arbejde og årets gang i bigården. Dette med henblik på, at du kan opnå en bedre og mere rationel drift.
 • Produktion af biavlsprodukter.
 • Du lærer om indretning af slyngerum, så det dels tilgodeser de hygiejniske krav, der stilles til fødevareproduktion og dels, at det bliver rationelt at arbejde i.
 • Biernes bestøvning.
 • Biernes betydning for bestøvningen, både for den vilde natur og i det opdyrkede land.
 • Udførelse af bestøvningsopgaver i landbrug, gartneri og frøavl.
 • Introduktion til hjemmeopgave (Fremlægges på modul 2)

I tilfælde af spørgsmål kontakt konsulent Ole Kilpinen på olek@biavl.dk eller tlf. 57 86 54 67

Modul 2
Tid: 31. jan.-2.feb. 2025
Sted: Dalum Landbrugsskole
Endeligt program og pris er under udarbejdelse
Program for 2023: Download detaljeret program her

 • Honningkvalitet, smagsbedømmelse og markedsføring.
  Du lærer om honningbehandling og honningkvalitet – og om smagsbedømmelse af honning. Du får en grundlæggende viden om markedsføring, så du kan fremme afsætningen af din honning og herved øge din indtjening.
 • Biernes fødegrundlag.
  Du lærer om biernes ernæring og betydningen af det fødegrundlag, der er tilgængelig for bierne, samt hvordan den kan optimeres.
 • Biernes sundhed, smittespredning og varroabekæmpelse.
  Du får viden om bekæmpelse af varroa og om, hvordan du kan planlægge din daglige drift på en måde, så du kan mindske smittetrykket.
 • Økonomi
  Du lærer om driftsøkonomi og budgettering i biavl, og gældende lovgivning på området.
 • Produktion af dronninger og bifamilier.
  Du får viden om metoder til opformering af bifamilier, samt betydningen af dette for din biavl. Du lærer om produktion af dronninger og dronningens betydning for bifamilien.
 • Fremlæggelse af hjemmeopgave fra modul 1

I tilfælde af spørgsmål kontakt konsulent Flemming Vejsnæs på fv@biavl.dk eller tlf. 55 86 654 73

 

Afholdte kurser

Modul 3
Tid: kurset er senest afholdt primo 2024
Næste kursus er endnu ikke planlagt
Sted: Dalum Landbrugsskole
Program: Detaljeret program kan downloades her

Det tredje modul er nyeste skud på stammen. Målgruppen er erfarne biavlere, der har erfaring med dronningproduktion og interesse i at fordybe sig i dronningavl. Dette modul har fokus på dronningeavl og gennemføres i samarbejde med Dronningavlerforeningen. På modulet går vi i dybden med følgende emner:

 • Grundlæggende genetik
 • Avlsstrategier
 • Det praktiske avlsarbejde
 • Produktion af dronninger så det sikres, at avlspotentialet udnyttes.

Det er målet, at deltagerne tilegner sig teoretisk grundviden og praksisnære eksempler. Dette med henblik på at deltageren kan påbegynde eller videreudvikle deres egen avl og produktion af kvalitetsdronninger. Efterfølgende vil vi forsøge at skabe støtte fra professionelle dronningeavlere eksempelvis i form af mentorordninger eller erfagrupper, for deltagere med behov for dette.

I tilfælde af spørgsmål kontakt konsulent Rolf Theuerkauf rt@biavl.dk eller tlf.: 57865468