Håndtering af biforgiftning

I dag er vi heldigvis sluppet af med de værste plantebeskyttelsesmidler, som tidligere var skyld i store tab af bifamilier. Disse midler var så skrappe, at bierne døde ganske kort tid efter at de var kommet i kontakt med dem. Tit døde de forgiftede bier på vejen hjem til bistadet. Lykkedes det for de forgiftede bier at nå helt hjem til bistadet, så blev biavleren mødt med synet af flere håndfulde døde bier uden for bistadets indgang. Vær opmærksom på, at visse biforgiftningssymptomer kan have andre årsager end biforgiftning forårsaget af en planteavler. Der kan f.eks. være tale om gift fra naturligt forekommende planter, sult eller visse virussygdomme.

Selv om der ikke er tale om akut forgiftning, så kan forskellige pesticider indsamlet i ikke-dødelige koncentrationer godt få negative konsekvenser for bierne. Disse såkaldte subletale effekter hos bier omfatter bl.a. negativ indvirkning på biernes indlærings- og orienteringsevner, ændret trækadfærd og den enkelte bis udvikling.

 

 

Erstatningspligtig

Den, der forårsager biforgiftning kan gøres erstatningspligtig overfor biavlere, frøavlere og andre som er blevet påført tab ved biforgiftningen. For at sikre en fornuftig sagsbehandling findes der et voldgiftssystem med repræsentanter for både biavlen og jordbruget.

 

 

Når dine bier er blevet forgiftet

Hvis du opdager, at dine bier er blevet udsat for en forgiftning, skal du:

 • Straks kontakte enten den lokale bikyndige voldgiftsmand eller den lokale planteavlskyndige voldgiftsmand (se kontaktoplysninger sidst i faktaarket).
 • Straks overdække de døde bier med sort plastik, da det sænker hastigheden af insektgiftens nedbrydning.
 • Bemærk: Du må ikke selv udtage prøver af døde bier o.lign. Udtager du alligevel prøver, betragtes de ikke som bevismateriale.
 • Undersøg de marker, som ligger inden for biernes flyveradius for friske kørespor/sprøjtespor.
 • Kontakt biavlerne i området og orienter om forgiftningen. Forhør dig om andre biavlere i området har observeret skader.

 

 

Voldgiftsmandens opgaver

 • Når den lokale bikyndige voldgiftsmand modtager skadeanmeldelse fra en biavler, skal han/hun straks underrette voldgiftsformanden om anmeldelsen.
 • Den bikyndige voldgiftsmand kontakter dernæst en planteavlskyndig voldgiftsmand, og sammen vurderer de omfanget og årsagen til skaden.
 • I fællesskab udtager voldgiftsmændene bi- og planteprøver. Både den skadelidte og så vidt muligt også den, der antages at have forvoldt skaden indkaldes til vurderingsforretningen.

 

 

 

Voldgiftsmændenes udtagning af prøver

 • I fællesskab udtager den bikyndige og den planteavlskyndige voldgiftsmænd 2 sæt af alle prøver.
  • Det ene sæt sendes straks til analyse hos Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet. Husk at vedlæg følgebrev, som oplyser, at prøverne skal testes i forbindelse med en biforgiftningssag.
  • Det andet sæt nedfryses.

Den ene voldgiftsmand sørger for indsendelse af prøverne, mens den anden opbevarer det andet sæt prøver på frost.

 • Prøverne tages hurtigst muligt og senest 24 timer efter anmeldelsen. Er det ikke muligt at indsende prøverne straks efter indsamling, skal de opbevares køligt (evt. nedfryses).
 • Biprøver: Der indsamles enkeltvis 100-200 døde bier (gerne med pollenbukser på). Bierne skal indsamles enkeltvis og må ikke skrabes op. De indsamlede bier kommes direkte i en æske (f.eks. forsendelsesæske eller en stor tændstikæske).
 • Planteprøver: Fra hver mark man mistænker for ulovligt sprøjtet, udtages 25 planteprøver langs en diagonal i marken. Planteprøverne kan bestå af blad eller blomsterstand. Plantematerialet fra hver mark kommes i en separat plasticpose med oplysning om ejer eller bruger af den pågældende mark.

 

 

Voldgiftsmandens rettigheder

 • I forbindelse med behandlingen af en forgiftningssag har voldgiftsmændene adgang til dyrkningsarealer og til udbygninger og tilsvarende lokaler, hvor der opbevares bekæmpelsesmidler.
 • Voldgiftsmændene har ret til vederlagsfrit at udtage prøver af planter og kemikalier.
 • Voldgiftsmændene har ret til at kontrollere sprøjteredskaber og sprøjtejournaler.

 

 

Yderligere oplysninger

Landbrugsstyrelsen har udgivet et faktaark om lovgivningen i forbindelse med forgiftning af honningbier.

Du finder voldgiftsmændene her

I temahæftet Bier og sprøjteskader kan du bl.a. læse om, hvordan sprøjteskader kan forebygges. Du finder hæftet her.