DE VILDE BIERS UDFORDRING ER LEVESTEDER OG FØDEGRUNDLAG

24. august 2015

UDFORDRING

I programmet “Natursyn” på DR P1 i dag mandag kunne man høre museumsinspektør Morten DD fortælle om vilde bier og biodiversitet. I den meget interessante udsendelse kunne man bl.a. høre Morten DD fortælle, at det suverænt største problem for de vilde bier, er manglen på egnede levesteder og fødemuligheder. Det meste af Danmark er dækket af kulturlandskab med dyrkede marker og bebyggelser, og derfor mangler der levesteder for bl.a. de vilde bier, hvilket begrænser biodiversiteten. Men ifølge Morten DD kan honningbier også være et problem, fordi de i visse situationer kan udkonkurrere de vilde bier. Et eksempel som han fremførte i udsendelsen handlede om hede-silkebier, som han selv havde set blive jaget væk fra blomsterende lyng af honningbier. Han sagde dog også, at han ikke var sikker på, hvor stort et problem det i praksis var.

Hypotesen om konkurrence mellem honningbier og vilde bier har tidligere været rejst, og det kan ganske vist ikke afvises, at der muligvis, nogle steder og i visse situationer, kan forekomme konkurrence. Men der mangler gedigne flerårige undersøgelser af, i hvilket omfang det rent faktisk forekommer. Enkelte undersøgelser i Holland og i Skotland peger i retning af, at man ved meget høje tætheder af honningbier vil kunne få problemer med konkurrence. I disse undersøgelser er man nået frem til anbefalinger af, at antallet af honningbistader i større hedeområder begrænses til 0,25 bistader pr. ha i områder med klokkelyng og blåbær, og 0,5 bistader pr. ha i områder med hedelyng. Dette er dog en væsentlig større tæthed af bistader end man ser de fleste steder i Danmark, selv på hedeområderne, som nok er arealer hvor der i blomstringstiden er den største tæthed af honningbier.

»Danmarks Biavlerforening vil dog gerne opfordre til, og meget gerne medvirke i undersøgelser, der kan dokumentere i hvor høj grad der rent faktisk eksisterer konkurrenceproblemer blandt bier i Danmark,«siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening og fortsætter: »Som nævnt i udsendelsen er manglen på fødegrundlag det uden sammenligning største problem for de vilde bier, og faktisk også for honningbierne.«

Problemet kan henføres til fjernelse af levesteder, hegn, krat, markveje og småbiotoper i landbrugslandskabet. Store marker med monokulturer, effektiv bekæmpelse af ”ukrudt”. Gødnings og herbicidpåvirkning af vejkanter, hegn og krat giver mindre diversitet i blomsterbestandene. Insekticid anvendelse i landbrug, frugthaver og villahaver og endelig klimaændringer som bringer synkronisering af blomstring og fremkomst af specialister blandt de vilde bier ud af balance. Derfor mener vi, at det er vigtigst at opruste indsatsen for at forbedre levemulighederne for alle bier, både honningbier og de vilde bier, sådan at vi kan øge biodiversiteten og samtidig forbedre mulighederne for biavlerne.
/Ole Kilpinen


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening