POLITIK

Danmarks Biavlerforening varetager biavlernes fagpolitiske interesser, blandt andet i form af høringssvar. Biavl er underlagt forskellige regler, hovedsageligt inden for miljø- og fødevarelovgivningen, og derfor følger vi nøje med, når der fremsættes forslag til ændringer, som kan påvirke vilkårene for bierne og biavlen i Danmark.

Danmarks Biavlerforening er repræsenteret i Binævnet, som er landbrugs- og fødevareministerens rådgivende organ vedrørende biavl.

Danmarks Biavlerforening er medlem af Landbrug&Fødevarer, ligesom foreningen er repræsenteret i Nordisk-Baltisk Biråd og i APIMONDIA, som er verdensorganisationen for biavlere.

Gennem medlemskabet af Landbrug&Fødevarer er Danmarks Biavlerforening desuden repræsenteret i Copa-Cogeca.


Høring over revideret udkast til bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

31. januar 2024

Danmarks Biavlerforenings høringssvar til høring over revideret udkast til bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder

24. maj 2023

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har i fællesskab afgivet høringssvar til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler om bl.a. forbud mod brug af glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder.

LÆS MERE

Høring over udkast til ændringer i dyrejerejerbekendtgørelsen og dyrlægebekendtgørelsen

1. maj 2023

Danmarks Biavlerforenings høringssvar til høring over udkast til ændringer i dyrejerejerbekendtgørelsen og dyrlægebekendtgørelsen.

LÆS MERE

Høring om udkast til forslag til revision af ”morgenmadsdirektiverne”

1. maj 2023

Danmarks Biavlerforenings høringssvar til revision af ”morgenmadsdirektiverne”.

LÆS MERE

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om Etableringsstøtte til unge

12. januar 2023

Danmarks Biavlerforenings høringssvar til bekendtgørelse om Etableringsstøtte til unge.

LÆS MERE

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter

3. januar 2023

Danmarks Biavlerforenings høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til projekter i sektoren for biavlsprodukter.

LÆS MERE

Høring CAP-plan

12. januar 2023

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har i fællesskab afgivet høringssvar på den danske implementering af CAP-planen.

LÆS MERE

Høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

22. august 2022

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har med interesse gennemgået den fremsendte høring af udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026. Hermed fremsender vi vores fælles bemærkninger til høringen.

LÆS MERE

Høring (uddybende) af EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

8. august 2022

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening (herefter ’foreningerne’) har ved foreløbigt høringssvar af 30. juni 2022 i ovennævnte sag tilkendegivet at ville supplere dette høringssvar med et mere uddybende – således som der også lagdes op til styrelsens høringsbrev.
Hermed følger så dette uddybende høringssvar, der er opdelt i dels nogle generelle bemærkninger, dels kommentarer til forslagets enkelte dele, hvor vi har underbygget de fremførte forslag med den for os tilgængelige, videnskabelige evidens.

LÆS MERE

Høring (indledende) af EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

30. juni 2022

Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Biavlerforening har afgivet et fælles høringssvar, da vi har lokaliseret sammenfaldende interesser med hver vores tilgange (markvildtet, agerlandsfuglene og bestøverne), men med en væsentlig, overordnet fællesnævner, nemlig hensynet til marknaturen og biodiversiteten her såvel som i tilgrænsende naturområder.

Som der lægges op til i styrelsens høringsbrev, har vi i denne omgang alene forholdt os til overordnede temaer i forordningen, idet vi som anbefalet fremsender et mere detaljeret høringssvar i anden høringsrunde.

LÆS MERE

Miljørapport over forslag til den danske CAP-plan 2023-27

5. oktober 2021

I høringssvaret udtrykker Danmarks Biavlerforening fremsender sine bemærkninger til Miljørapport over forslag til den danske CAP-plan 2023-27. I høringssvaret fremhæves blandt andet vigtigheden af at skabe rammer for mere biodiversitet i agerlandet samt anvendelsen af bestøvning i fødevareproduktionen.

LÆS MERE

Høringssvar vedr. ny forbudsperiode på braklagte arealer og bræmmer (støtteberettigede landbrugsarealer)

23. juni 2021

Danmarks Biavlerforening har ved flere lejligheder overfor styrelsen udtrykt ønske om en forlængelse af den nuværende forbudsperiode mod slåning af braklagte arealer og bræmmer. Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der indføres en bestemmelse, som sikrer, at nævnte arealer ikke slås i løbet af sommeren og frem til biernes aktive trækperiode afsluttes i efteråret.

LÆS MERE

Høringssvar vedr. EU Miljøspecialudvalgets rammenotat om vurdering af pesticiders effekter på bier

11. juni 2021

Danmarks Biavlerforening kan fuldt ud tilslutte sig at det er vigtigt at fastsætte et ambitiøst beskyttelsesmål for at sikre honningbier. Vi er dog ikke enige i, at man skal bruge udfordringerne med at måle beskyttelsesmålet i praksis til at sænke ambitionsniveauet.

LÆS MERE

Høring vedr. udkast til Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fødevarer

10. september 2020

Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til nyt udkast til vejledning om mærkning af fødevarer.
Vi konstaterer, at der på flere områder er sket en præcisering omkring mærkning af honning, hvilket vi hilser meget velkommen. Vi skal i den forbindelse understrege, at honning er et naturprodukt, og således kan der med produktion af honning alene henvises det sted, hvor honningen har sin oprindelse.

LÆS MERE

Høring vedr. nyt udkast til hygiejnevejledningen

21. august 2020

Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til nyt udkast til hygiejnevejledningen.

LÆS MERE

Høring vedr. vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effekt på honningbier

9. oktober 2018

Danmarks Biavlerforening fremsender hermed sine bemærkninger til ovennævnte udkast til gennemførelsesforordning.
Vi skal gøre det helt klart, at vi finder det nødvendigt, at der hurtigst muligt indføres nye og tidssvarende principper for vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers effekt på bier generelt. Danmarks Biavlerforening anbefaler at der hurtigst muligt indføres principper, der også tager højde for langsigtede effekter og adfærdsmæssige effekter hos såvel honningbier som vilde bier.

 

LÆS MERE

Høring vedr. etablering af naturnationalparker m.v.

12. februar 2021

Vi skal indledningsvis udtrykke vores opbakning til større beskyttelse af naturen. Vi registrerer på flere måder i vores forening, at miljøet er en
udfordring for bierne. Det være sig bl.a. manglende redepladser, forekomst af pesticider og manglende variation i fødegrundlag. Vi har gennem længere tid forsøgt at gøre opmærksom på disse udfordringer.

 

LÆS MERE

Høring vedr. etablering af Lundager Skov ved Assens

26. januar 2021

Vestfyns Biavlerforening fremsender i samarbejde med Danmarks Biavlerforening bemærkninger til projektet. Vi skal indledningsvis udtrykke vores opbakning til projektet, der på en god måde bl.a. tilgodeser biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og aktiviteter for byens borgere. Det er vores vurdering at projektet kan få en meget positiv betydning for bier og andre bestøvende insekter.

LÆS MERE

Høring vedr. Miljø- og Fødevareministeriets overimplementeringsscreening

15. januar 2018

Danmarks Biavlerforening finder det vigtigt at reglerne for økologisk biavl tilføjes til arbejdet med overimplementering. I Danmark har der flere gange været udtrykt politiske intentioner om at sikre, at reglerne for økologisk biavl er på niveau med vores nabolande. Desværre er dette fortsat ikke tilfældet, og vi ser derfor fortsat kun et meget lille antal økologiske biavlere i Danmark.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

23. november 2017

I det udsendte materiale har vi særligt forholdt os til ændring af §3 stk. 3, der efter vores opfattelse også vil omfatte produktion og handel med droneyngel. Vi finder det hensigtsmæssigt, at der skabes klare regler på området.

LÆS MERE

Høring af udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrkning, håndtering og transport m.v. af genetisk modificerede afgrøder

18. september 2017

For den del af fødevareproduktionen som dansk biavl står for, er dyrkning af GM-afgrøder en risiko af ukendt omfang. Danmarks Biavlerforening ser derfor med bekymring på ethvert yderligere skridt i denne retning, før alle risici er bedre belyst.

LÆS MERE

Høring af udkast til Pesticidstrategi 2017-2021

21. august 2017

Danmarks Biavlerforening finder det problematisk, at pesticidstrategien ikke forholder sig til den såkaldte cocktaileffekt, hvor tilstedeværelsen af bestemte pesticider kan forstærke giftigheden af andre pesticider.

LÆS MERE

Høring over vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

7. april 2017

Danmarks Biavlerforening vil gerne understrege vigtigheden af, at vejledningen understøtter og fremmer en reel produktion af økologisk honning i Danmark, da den danske honning er under pres af importeret økologisk honning.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion

16. januar 2017

Danmarks Biavlerforening vil overordnet gerne udtrykke tilfredshed med, at der arbejdes aktivt med nyt regelsæt for økologisk biavl i Danmark. Samtidig må vi desværre udtrykke vores skuffelse over det foreløbige udkast, der efter vores vurdering ikke øger mulighederne for økologisk biavl tilstrækkeligt.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til støtteforanstaltninger til forbedring af betingelserne for produktion og afsætning af biavlsprodukter

24. maj 2016

Danmarks Biavlerforening er opmærksomme på forordningens bestemmelser, men finder særligt at projekter der fremmer biernes sundhedstilstand bør prioriteres af nærværende ordning, idet der kan opnås støtte til markedsføring og produktudvikling gennem andre ordninger. Derimod er midler til opretholdelse af en sund bestand af bier i Danmark begrænsede, og der kan ikke umiddelbart opnås støtte til sådanne projekter fra andre ordninger.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr…

17. november 2016

Danmarks Biavlerforening finder det relevant, at sundhedskravene fra sundhedscertifikat
til brug ved handel med bier og humlebier er blevet skrevet direkte ind i den nye bekendtgørelse.
Samtidig udtrykker foreningen fortsat bekymring ifbm. import af humlebikolonier, ligeledes
efterlyses klare retningslinjer for destruktion af beholdere og materialer, der har ledsaget humlebierne.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om vetrinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

17. november 2016

Danmarks Biavlerforening anser det for meget vigtigt, at sundhedskontrollen i
forbindelse med import og eksport af bier og humlebier fortsat er i højsæde.
Samtidig opfordres til, at en registrering i Eksportportalen ikke medfører
yderligere administrative og økonomiske byrder for eksportør og importør.

LÆS MERE

Høring over udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner

15. oktober 2015

Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der prioriteres, udvides og åbnes for tiltag som tilgodeser de bestøvende insekters fødegrundlag igennem hele sæsonen.

LÆS MERE

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.m.

4. juni 2015

Danmarks Biavlerforening finder det beklageligt, at der i det udsendte udkast til ny autorisationsbekendtgørelse ikke skeles til fødevarers forskellighed, men i stedet i vid udstrækning underkaster alle fødevarer de samme stramme regler.

LÆS MERE

Høring over udkast til Vejledning om direkte arealstøtte 2016

26. november 2015

Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at for at frivillige randzoner kan
indgå som miljøfokusområde, så skal det være obligatorisk, at der udsås
frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af
randzonen ind mod omdriftsarealet

LÆS MERE

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi

30. september 2015

Her er det muligt at læse og downloade høringssvaret om forslaget til lovændring om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder.

Dyrkning af genetisk modificerede afgrøder kan påvirke bestøvningen på tre fronter: direkte skadevirkning, inddirekte skadevirkning og forurening af honningen.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om honning.

20. maj 2015

Dansk Biavlerforening vil præcisere, at pollen er en naturlig bestanddel af honning i bekendtgørelsen om honning.

LÆS MERE

Høring over ændring af forordning om genetisk modificerede fødevarer.

5. maj 2015

For den del af fødevareproduktionen, som dansk biavl står for, er dyrkning af GM-afgrøder en risiko af ukendt omfang. Dyrkningen af GM-afgrøder kan påvirke bestøvningen på tre fronter: direkte skadevirkning, indirekte skadevirkning og forurening af honningen.

LÆS MERE

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

29. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet over udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til et mere varieret landskab, som kan skabe gode levevilkår for dyr og planter.

LÆS MERE

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

20. marts 2014

Danmarks Biavlerforening ser positivt på ændringerne af bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs og naturarealer. De foreslåede ændringer forenkler kravene til udøvelse af naturpleje ved afgræsning. Fremme af naturpleje vil give et større og mere varieret udbud af blomstrende planter, som kan give honningbierne – men også vilde bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter – en tiltrængt håndsrækning i form af et større fødegrundlag.

LÆS MERE

Høring om strategisk miljøvurdering af forslag til ELFUL landdistriktsprogram 2014 til 2020 og forslag til landdistriksprogram.

14. februar 2014

Flere initiativer i landdistriktsprogrammet 2014‐2020 peger i den rigtige retning . Danmarks Biavlerforening opfordrer til, at der i det videre arbejde med landdistriktsprogrammet inddrages en række forslag.

LÆS MERE

Høring over udkast til randzonebekendtgørelse

18. juli 2014

Danmarks Biavlerforening har med tilfredshed noteret, at der i den nye bekendtgørelse er taget højde for flora- og faunaforbedrende foranstaltninger i randzonerne, særligt med henblik på at fremme honningbiens fødegrundlag i det åbne land.

LÆS MERE

Høring omkring liste over bivenlige planter til udsåning i randzonen

24. juli 2014

Danmarks Biavlerforening hilser ethvert tiltag, som kan medvirke til at gøre det åbne land mere blomstrende, velkommen. Det er særdeles vigtigt for såvel honningbier som vilde bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter, at der er et rigt og varieret blomsterudbud gennem hele sæsonen

LÆS MERE

Høring over udkast til ændring af Randzoneloven og Miljømålsloven.

28. april 2014

Danmarks Biavlerforening har gennemgået den fremsendte høring over udkast til ændring af Randzoneloven og Miljømålsloven. Som det fremgår herunder, finder vi ændringen meget kritisk for biavlen og biernes fødegrundlag.

LÆS MERE

Høring over forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

6. november 2014

Danmarks Biavlerforening har med stor interesse læst høringsmaterialet og har med tilfredshed noteret, at der i forslaget lægges op til en forøgelse af arealet med efterafgrøder på op til 80.000 ha.
Foreningen glæder sig over ethvert tiltag, som bidrager til en forbedring af biernes fødegrundlag.

 

LÆS MERE

Bemærkning til udkast til biavlsstrategi

19. oktober 2014

Danmarks Biavlerforening vil anbefale, at nedenstående bemærkninger kommer til udtryk i strategiens færdige udgave. Danmarks Biavlerforening ser i øvrigt frem til at bidrage positivt til realiseringen af strategien i et samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og de øvrige biavlsorganisationer.

LÆS MERE