FAKTA OM BIER

I Danmark er der fundet knap 300 arter af bier. Èn af disse er honningbien. Bierne er en mangfoldig gruppe af insekter, hvor nogle danner store kolonier, mens andre lever alene. Nogle arter er knyttet til bestemte blomster, mens andre udnytter en bred vifte af planter. Der er arter som bygger rede i jorden, mens andre bygger i hulrum og endelig er der arter, som snylter på andres reder og forråd. Herudover er de forskellige bi-arter aktive på forskellige tidspunkter af året.

Honningbien er indvandret til landet sammen med skovene efter den seneste istid. Den er med andre ord en hjemmehørende art i Danmark. Som den eneste art af bier i Danmark, overvintrer honningbien som koloni med flere tusinde individer. Samtidig er den helt unik ved at samlebierne kan forælle hinanden hvor der er gode fødekilder. På den måde kan bifamilien hurtigt rekruttere mange samlebier til en god fødekilde. Det betyder også at honningbien foretrækker at hente pollen og nektar i masseblomstrende planter, hvilket gør den til en vigtig bestøver af landbrugets afgrøder og i naturen.

I de senere år har der været fokus på biernes – og andre insekters – tilbagegang. I stedet for at fokusere på de væsentlige årsager til bestøvernes vanskelige vilkår, er det uheldigvis lykkedes visse kredse at fjerne fokus fra de reelle trusler og i stedet fremstille det som en konflikt mellem forskellige arter.

Det er vigtigt at holde fokus på biernes problemer, nemlig manglen på redesteder, manglen på egnede blomster og brugen af pesticider. Der er brug for, at vi alle arbejder sammen for at skabe bedre levevilkår for alle bestøvere.

Herunder finder du forskelligt fakta om bierne i Danmark.


HONNINGBIEN ER EN NATURLIG DEL AF NATUREN

Honningbien er hjemmehørende i Danmark og har været her siden den sidste istid. Honningbien har gennem millioner af år udviklet sig sammen med de andre arter af bier, og de har tilpasset sig samlivet.

LÆS MERE

KONKURRENCE FINDES OVERALT I NATUREN

Træer konkurrerer, dyr konkurrerer, bakterier gør – ja, alle levende væsner konkurrerer. Konkurrence er en del af naturens dynamik. Men negative virkninger gennem konkurrence kan kun forekomme, hvis der er nicheoverlap mellem to arter.

LÆS MERE

HISTORIEN OM BLOMSTEN OG BIEN

Honningbier er gode bestøvere, og mange arter af vilde bier (og andre insekter) er gode bestøvere. I mange tilfælde får man den bedste bestøvning, hvis honningbier og andre arter af bier er fælles om at klare bestøvningen.

LÆS MERE

BIERNES UDFORDRINGER

Tab af naturlige levesteder, mangel på redesteder og blomster, samt brugen af pesticider er de væsentlige trusler for bierne. Vi kan alle gøre noget for at afhjælpe truslerne.

LÆS MERE