PROJEKTER I DBF

Danmarks Biavlerforening gennemfører forskellige projekter, der på forskellig måde kan bidrage med ny viden til landets biavlere. Projekterne er i vid udstrækning finansieret af eksterne midler. Der er dog altid fokus på, at projekterne skal passe ind i foreningens formål og/eller strategi, hvis de skal igangsættes.
For flere af projekterne gælder det, at medlemmer medvirker i forsøgsarbejde og opsamling af praktiske erfaringer. På den måde er projekterne med til at omdanne forskning til praktisk biavl. Dette sker blandt andet i den årlige forsøgsrapport, som udkommer med tidsskriftet i maj, samt ved diverse foredrag og i artikler i løbet af året.

 

Udvikling og kvalitet i biprodukter

I perioden 2017-2019 gennemføres et projekt omkring indsamling og markedsføring af pollen og propolis. Ingen eller kun meget få danske biavlere arbejder med produktion af disse produkter, og projektet skal derfor afprøve indsamlingsmetoder under danske forhold. I projektets andet år vil der ske en fortsat afprøvning af indsamlingsmetoder. Effektiviteten vil naturligt variere fra år til år hvorfor det er vigtigt at køre afprøvningerne over alle tre år. Der vil endvidere være afprøvning af metoder til rensning, tørring mm. af de indsamlede produkter. De indsamlede produkter analyseres i forhold til kvalitetssikring. I forbindelse med Biavlskonferencen afholdes workshop for deltagerne med diskussion af erfaringer og introduktion af forskellige metoder og teknikker. Endelig forsøger vi i forbindelse med projektet at hente erfaringer hjem fra vores udenlandske kollegaer blandt andet gennem deltagelse i konferencer. Når resultaterne af projektet foreligger, vil der blive etableret en hjemmeside med information om produkterne og metoder til indsamling og behandling. I slutningen af projektet laves et oplæg til en markedsføringsstrategi, med bla. standard etiketter og emballage, og der udgives et temahæfte om emnet. Projektets målsætning er at en række af danske biavlere ved projektets afslutning, har en nicheproduktion af pollen og propolis. Projektet finansieret via Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 

Verdens bedste honning

Der oprettes et minilaboratorium med udstyr der gør det muligt at analysere honning for en række
forskellige kvalitetsparametre. Derudover også pollenanalyser af honningerne så det er muligt at fastslå
hvilke planter det hovedsagligt er indsamlet på. Disse analyser gør det muligt for danske biavlere mere målrettet
at markedsføre deres honning som en kvalitetshonning. Der udvikles også en kvalitetsmærkat, som
biavleren får ret til at bruge. Endelig udvikles et modult til stadekort.dk som gør det muligt at spore hvert enkelt
glas honning til biavleren og evt. den specifikke bigård, det stammer fra. Projektet vil have stor fokus på
formidling til alle danske biavlere. Projektet er finansieret via Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 

Overvågningsbigårde

I dette 3-årige projekt, som gennemføres i 2017 – 2019, vil vi have ekstra fokus på sygdomme og skadegørere i vores bigårde. Der er oprettet et korps af overvågningsbigårde, som vil blive bedt om at lave forskellige aktiviteter i forhold til at holde ekstra øje med tegn på sygdomme eller skadegørere. Dette vil blive indrapporteret og formidlet videre til alle danske biavlere, som på den måde vil kunne blive varslet om mulige problemer. Overvågningsbigårdsværterne vil også blive tilbudt undervisning i sygdomme og skadegørere, med det formål at de kan videreformidle dette til andre biavlere, f.eks. i deres skolebigårde. Sammen med informationer indsamlet via vores net af stadevægte og den etablerede gruppe af midetællere, vil det sætte fokus på vigtigheden af, at holde øje med sundheden af ens bier, således at man kan sætte ind i god tid hvis der opstår problemer. Som noget nyt vil der blive afholdt webinarer om relevante emner. Et webinar er et online seminar, hvor man via internettet kan følge et oplæg fra en relevant person. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål til personen og følge med i diskussioner af emnet. Det er vores håb på denne måde at kunne præsentere ny viden på en ny og spændende måde. Mere information om dette senere. Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram 50 pct. af tilskuddet stammer fra EU, mens de øvrige 50 pct. Er nationale midler.

 

Anvendelige værktøjer: Bisygdomsapp og bisygdomsbog

I dette projekt, skal vi i perioden 2017-2019 udvikle en bisygdomsapp og en bisygdomsbog. Sygdomsapp’en er i virkeligheden ikke en app, men en hjemmeside, som kan anvendes på alle typer af platforme, især mobiltelefoner, men vil virke som en app. Programmet laves således at biavleren altid har informationer omkring bisygdomme ved hånden, også i bigården. Der vil primært sættes fokus på billedsiden, således at det gøres lettilgængeligt at genkende sygdomme i felten. Biavleren kan tage et billede af ”sygdommen” og få en vurdering af en konsulent, som bekræfter eller afkræfter en sygdomsmistanke. Samtidig vil der være mulighed for at indmelde de forskellige sygdomme, som så vil blive markeret i anonym form på et online kort. Online kortet vil have fokus på de ikke anmeldelsespligtige sygdomme, så som kalkyngel, sækyngel, deform vingevirus, mens de anmeldelsespligtige sygdomme kan ses på CBR. Programmet vil også give mulighed for hurtig registrering af især invasive arter som den asiatiske hveps og den lille stadebille. Under hele projektperioden skal der indsamles informationer, samt nyt billede materiale omkring bisygdomme. Der vil især sættes fokus på hvordan sygdommene oftest ses i praktisk biavl. Projektet afsluttes med at lave en ny bisygdomsbog, som skal erstatte vores efterhånden meget gamle bisygdomstemahæfte. Som en del af projektet vil der årligt tilbydes konsulent foredrag om bisygdomme i de lokale foreninger. Vores mål er at give alle biavlere nye praktiske, anvendelige værktøjer i bigården. Projektet er finansieret af det nationale biavlsprogram 50 pct. af tilskuddet stammer fra EU, mens de øvrige 50 pct. Er nationale midler.

 

Bestøverportal

I samarbejde med Landbrugsstyrelsen, øvrige biavlsorganisationer og Landbrug & Fødevares Frøsektion er et projekt igangsat, hvor der i løbet af 2017 blandt andet lanceres en bestøverportal, der skal fungere som forbedret kommunikationsredskab mellem udbyderne (biavlere) og efterspørgere (jordbrugserhvervene) i forbindelse med at få udført bestøvningsopgaver. Derudover udarbejdes et informations- og undervisningsmateriale til biavlere og jordbrugere, således at det faglige grundlag for bestøvning er vel kendt af begge parter. Endelig suppleres indsatsen af en markedsføringsindsats, der skal sikre kendskab til bestøvningens værdi og bestøvningsportalen.

 

Forundersøgelse af nektarproduktion i raps

Gennem et lille projekt i 2018 vil vi undersøge variationen i rapssorters nektarproduktion og nektarens sukkerindhold for at finde sorter med højt nektarudbytte og at undersøge nogle aspekter omkring forsøgsmetoderne med henblik på et større forskningsprojekt omkring raps. Det forventes at det vil gavne både rapsavlere og biavlere, da det vil lede til både større frøproduktion og honningproduktion. Vinterraps er generelt blevet regnet som en attraktiv trækplante for bier, men i de senere år har flere biavlere gjort opmærksom på, at der tilsyneladende er stor forskel på sorternes nektarsekretion, og at honningbierne ikke trækker så villigt på raps som tidligere. Projektet er støttet af Ole Heyes Fond.

 

 

 

 

Tidligere projekter:

 

Varroatolerance under danske forhold

Dansk biavls største problem er varroamiden og et pilotprojekt skulle derfor se på varroatolerance som arvelig egenskab. Pilotprojekt havde til formål at udvikle og afprøve en protokol for test for varroatolerance under danske forhold. Der blev afholdt en startworkshop, hvor protokollen blev udviklet. Denne skulle så afprøves af en gruppe biavlere i løbet af sæsonen. Efter sæsonen afholdtes en praktisk workshop hvor indsamlede prøver blev analyseret og resultaterne vurderet. Til slut blev erfaringerne samlet sammen i et temahæfte. Hvis resultaterne er positive kan det give grundlag til et større udviklingsarbejde på et senere tidspunkt. Projektet var finansieret via Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 

Økologisk biavl: Udvikling og inspiration

2017 blev der gennemført mere lempelige regler for økologisk biavl. Det er via tidligere økologiprojekt lykkedes at øge interessen og antallet af økologiske biavlere og bifamilier. Økologisk biavl er skudt i gang, men i 2017 var der kun godkendt 14 biavlere. For at holde momentum og inspirere flere biavlere til omlægning, blev der igangsat aktiviteter og nye tiltag. Det skete i form af ERFA tur til tysk økologisk biavl, samt afholdelse af netværksmøder og workshop i forbindelse med Dansk Biavlskonference. For at sikre høj kvalitet af honning, blev indsamlet prøver til kvalitetskontrol. For at følge eksisterende økologiske biavlere, blev opsat to elektroniske stadevægte, så man kan følge bifamiliernes udvikling og nektar indbæring. For at sikre god og ensartet logbog notering blev lavet en elektronisk logbog til økologisk biavl, hvor alle relevante driftstiltag m.m. kunne noteres. Ud fra denne logbog printes nemt og hurtigt en oversigt, der kan bruges i forbindelse med kontrolbesøg. Projektet var støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

 

Produktion af sortshonninger
I perioden 2016 til 2018 blev projektet ”Produktion af sortshonninger” gennemført. Biavlere som er interesserede i at producere sortshonninger har i 2016 og 2017 foretaget en registrering af masseblomstrende bitrækplanter i omgivelserne af deres bigårde. I 2018 mødtes projektets deltagere med henblik på, at bearbejde og diskutere resultater og erfaringer fra forsøgene og laboratorieanalyserne. Deltagerne medvirkede også i enkle undersøgelser og sensoriske analyser af de deltagende honninger. Endelig blev resultaterne af projektet i løbet af året færdigbearbejdet og udgivet som et temahæfte i Tidsskrift for Biavl. Projektet var finansieret via Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 

Økologisk varroabekæmpelse
Projektet blev afsluttet i 2016 og et meget væsentligt element var revidering af foreningens temahæfte om varroabekæmpelse. Gennem projektet har en del biavlere deltaget i forskellige afprøvninger, med det formål at indsamle mere viden om eksisterende og nye bekæmpelsesmetoder. Foreningens konsulenter har desuden deltaget i det internationale COLOSS netværk, hvor der er gennemført lignende undersøgelser på forskellige varroabekæmpelsesmetoder. Al den viden der er fremskaffet, blev samlet i et nyt temahæfte, som vil være up-to-date i forhold til varroabekæmpelse og på hjemmesiden www.varroa.dk.
Projektet var finansieret af det nationale biavlsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Observationsbigårde og kortlægning af vintertab
Observationsbigårde og kortlægning af vintertab i samarbejde med det internationale netværk COLOSS blev afsluttet i 2016. I dette projekt indgik udviklingen af forskellige nye teknologier, som skal komme interesserede biavlere til gavn. Et af disse er et nyt elektroniske stadekort, som du finder på hjemmesiden www.stadekort.dk. Den årligt tilbagevendende vintertabsundersøgelse er også en del af dette projekt. Som noget nyt vil man ret hurtigt efter undersøgelsen er blevet gennemført, kunne se resultaterne og tidligere års resultater på www.varroa.dk/varroaviden/vintertab
Projektet var finansieret af det nationale biavlsprogram under Miljø- og Fødevareministeriet.

 

Nye muligheder – mere økologisk honning
Danmarks Biavlerforening ville med dette projekt arbejde med mulighederne for etablering af økologisk biavl i Danmark. I projektet har vi fået mulighed for at arbejde på udvikling af forskelligt informationsmateriale til danske biavlere, som skal beskrive regler og muligheder for støtte, samt at etablere ERFA-grupper og andre måder holder interesserede biavlere opdaterede på mulighederne for økologisk biavl. Der vil også blive oprettet to økologiske observationsbigårde, hvor de biavlstekniske udfordringer ved økologisk biavl kan analyseres. I projektet indgår også Landbrug og Fødevarer, samt rådgivningsvirksomheden SEGES, som vil stå for kommunikation til landmændene, for på den måde at skabe bedre muligheder for kontakt mellem biavlere og landmænd.
Projektet var finansieret via Fonden for Økologisk Landbrug.

 

Valorizing African Agriculture (VALOR)
I VALOR-projektet, som løb frem til 2017, så vi på muligheden for at beskytte unikke afrikanske landbrugsprodukter med titlen ”Beskyttet geografisk oprindelse”. Det betyder, at kun produkter produceret i et specifikt område kan markedsføres som kommende fra det område, som f.eks. lammefjordsgulerødder, som skal dyrkes i Lammefjorden. Målet er at gøre det muligt for de afrikanske lande at udnytte beskyttelsen til at forøge værdien og kvaliteten af deres landbrugsafgrøder. Honning indgår som et vigtigt eksempel, og tre PhD studerende fra Kenya, Tanzania og Ghana arbejder udelukkende med mulighederne for honning i deres respektive lande. I 2016 vil der blive afholdt stakeholder workshops i Tanzania og Ghana, nogle af resultaterne vil blive publiceret, feltarbejde og PhD afhandlinger vil blive næsten færdiggjorte, og højkvalitetshonninger forventes udvalgt. Specielt vil der blive set på muligheden for at inddrage værdien af biernes bestøvning af planter i titlen ”Beskyttet geografisk oprindelse” for honning. Gennem deltagelsen i projektet opnår Danmarks Biavlerforening viden om honning med ”beskyttet geografisk betegnelse” og om betaling for bestøvning. Projektet kan derudover medvirke til at forbrugere ser honning som et højværdi specialprodukt.
Projektet er finansieret via DANIDA.

 

Pollendiversitet og næringskvalitet til bier
En stabil adgang til pollen med høj diversitet og næringsværdi er vigtig for biernes sundhed og trivsel. I 2015 har 30 danske biavlere indsamlet pollen hver tredje uge fra 3 bifamilier i bigården. Biavlerne har opgjort antallet af forskellige farver på pollenklumperne i prøverne og indberettet data i en fælleseuropæisk database. I alt 214 prøver er desuden sendt til egentlig pollenanalyse på laboratorier i Celle i Tyskland og i Ankara i Tyrkiet. Resultaterne fra tidligere år har givet værdifuld viden om hvilke plantearter, som især dækker biernes næringsbehov. Desuden har projektet vist, at der bør være bedre muligheder for produktion af sortshonninger i Danmark.
Projektet indgår i det fælleseuropæiske projekt ”Citizen Science Investigation of pollen diversity” som gennemføres af en arbejdesgruppe under det internationale COLOSS netværk (www.coloss.org). Projektet afsluttes i 2016 med udarbejdelse af rapport og afslutningskonference i forbindelse med Danmarks Biavlerforenings 150 års Jubilæum.
Projektet er finansieret via Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

 

 

 


< TILBAGE