VEDTÆGTER

Stiftet 5. juli 1866.

§ 1. Navn og hjemsted

1. Navn
Danmarks Biavlerforening (DBF)

2. Hjemsted
Danmarks Biavlerforenings hjemsted er sekretari­atets til enhver tid værende adresse.

§ 2. Formål

1. Formål
Danmarks Biavlerforenings formål er at skabe et levende og givende fællesskab for biavlerne. Vi arbejder for biavlens vilkår, biernes livsbetingelser og for at udbrede kendskabet til biernes produkter.

§ 3. Organisation

1. Organisation
Danmarks Biavlerforening er en sammenslutning af selvstændige foreninger. En forening optaget i Danmarks Biavlerforening kan enten være en lokal biavlerforening eller en specialforening med særlige interesser inden for biavl.

Medlemskab i Danmarks Biavlerforening for den enkelte biavler opnås alene gennem medlemskab af en forening, optaget i Danmarks Biavlerforening.

Ud over hovedmedlemskab af én lokalforening, hvorigennem man har sit medlemskab af Danmarks Biavlerforening, kan der opnås et antal sekundære medlemskaber af en eller flere andre lokalforeninger/specialforeninger, hvor der alene betales kontingent til den/de pågældende lokalforening(er)/specialforening(er).

2. Optagelse
Enhver af de i §3 stk.1 nævnte foreninger, som anerkender nærværende vedtægter kan optages i Danmarks Biavlerforening. Optagelse af en forening skal godkendes af Danmarks Biavlerforenings bestyrelse. Med undtagelse af specialforeninger skal en sådan forening være på mindst 5 medlemmer. Afslås optagelse, kan afslaget indankes til afgørelse på Danmarks Biavlerforenings generalforsamling.

3. Udmeldelse
En forening kan udmelde sig af Dan­marks Biavlerfore­ning ved udløbet af et regnskabsår og med mindst 6 måneders varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til sekretariatet. En udtrædende forening har ingen krav på andel i Danmarks Biavlerforenings værdier.

4. Kommunikation
Formændene for de tilsluttede foreninger er at betragte som kontaktled mellem Danmarks Biavlerforening og foreningerne. Danmarks Biavlerforening kan herudover, med kopi til formanden, informere relevante personer i foreningen direkte.

§ 4. Kontingent

1. Kontingent
Kontingent til Danmarks Biavlerforening vedtages på den årlige generalforsamling.

2. Til- og afmeldinger
Retningslinjer for til- og afmelding af medlemmer over for Danmarks Biavlerforening samt opkrævningsprocedure og -terminer for foreningernes kontingentafregning med Danmarks Biavlerforening fastsættes af Danmarks Biavlerforenings be­styrelse.

§ 5. Generalforsamlingen

1. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Danmarks Biavlerforenings øverste myndighed. Den afholdes 1 gang årligt.

2. Deltagere
Generalforsamlingen består af Danmarks Biavlerforenings bestyrelse, delegerede, sekretariatsleder og konsulenter.

3. Delegerede
Foreninger eller listeforbund med mindst 15 medlemmer er berettigede til at sende en delegeret til generalforsamlingen.

En delegeret kan lade sig repræsentere ved befuld­mægtiget.

Delegerede og befuldmægtigede skal være medlemmer af Danmarks Biavlerforening.

4. Listeforbund
Foreninger kan indgå listeforbund. Foreninger med under 15 medlemmer må indgå i listeforbund så forbundet repræsenterer mindst 15 medlemmer, hvis de vil repræsenteres på generalforsamlingen.

5. Forhandlings- og stemmeret
Generalforsamlingerne er offentlige, men kun de delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret.

6. Antal stemmer pr. delegeret
Ved afstemninger tillægges de delegerede stemmer efter det antal hovedmedlemskaber, de repræsenterer

7. Registrering til generalforsamlingen
Danmarks Biavler­forening udsender hvert år umiddelbart efter årsskiftet til hver af de tilslutte­de foreninger en forespørgsel om, på hvilken måde den vil lade sig repræsentere ved den kommende generalforsamling (selvstændigt eller ved listeforbund) og om, hvem foreningen har valgt som delegeret. Meddelelsen om indgåelse af listefor­bund skal være underskrevet af formændene i de foreninger, der indgår i listeforbundet. Henvendelsen skal besvares senest 5 uger før generalforsamlingen. Samtidig med forespørgslen medsendes det pr. 31.12. af Danmarks Biavlerforenings registrerede antal medlemmer i den på­gældende forening til berigtigelse.

8. Rejsegodtgørelser
Danmarks Biavlerforening udbetaler rejse­godtgørelse til de delegerede.

9. Indvarsling til generalforsamling
Dato for generalforsamlingen skal bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl senest 12 uger forud.
Dagsordenen bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl og tilsendes de delegerede senest 3 uger før generalforsamlingen. Samtidig tilsendes de delegerede det reviderede årsregnskab, forslag til budget samt øvrige forslag.

10. Dagsordensforslag til generalforsamlingen
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes til Danmarks Biavlerforening senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Forslag kan kun fremsættes af en forening med mindst 15 medlemmer, af et listeforbund med mindst 15 medlemmer, og af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller forslag til vedtagelse eller forkastelse, med motivation herfor.

11. Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere. Delegerede kan ikke være stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Bestyrelsens forslag og planer for kommende år.
 6. Forslag fra foreningerne, listeforbundene og bestyrelsen.
 7. Forslag til budget herunder kontingent.
 8. Valg af formand.
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 10. Forslag til mødested for næste års generalforsamling.
 11. Eventuelt.

12. Valg af dirigent
Valg af dirigent foregår, hvor mere end en kandidat er fore­slået, ved håndsoprækning med 1 stemme pr. delegeret.

13. Kandidatopstilling
Kandidatforslag indleveres skriftligt til dirigenten. Kandi­datforslaget skal være underskrevet af kandidaten og forslagsstilleren.

14. Valg af formand
Formandsvalg afgøres ved simpel stemme­flerhed (mindst én mere end halvdelen af de afgivne stemmer).

15. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen vælges ved simpel stemmeflerhed. Hver delegeret skal stemme på mindst to kandidater og højst tre. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. Hertil kommer eventuelle suppleringsvalg.

Der vælges en suppleant særskilt hvert år for et år. Hver delegeret skal stemme på en kandidat. Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved suppleringsvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

16. Suppleringsvalg
Suppleringsvalg er kun gældende for den resterende del af valgperioden.

17. Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

18. Referat
Der optages et beslutningsreferat af enhver generalforsamling, stemmetal og mindretalsudsagn anføres i referatet. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet offentliggøres for medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

19. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller såfremt 1/3 af foreningerne, skriftligt og med anmeldelse af forhandlingsemne forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at forlangendet er modtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks meddeles formændene for de tilsluttede foreninger og bekendtgøres i Tidsskrift for Biavl hurtigst muligt efter at beslutningen er truffet.

 

§ 6. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt formanden. For­manden vælges for ét år af gangen, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode med halvdelen hvert år. Suppleanten vælges for 1 år.

Bestyrelsen vælger selv sin næstfor­mand og nedsætter diverse udvalg.

Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens økonomi og midler.

Kun medlemmer af Danmarks Biavlerforening kan sidde i bestyrelsen

2. Foreningsansatte
Bestyrelsen antager personale og er berettiget til at fastsætte personalets løn, ansættelses-, arbejds- og afskedigelsesvilkår ved kontrakt.

3. Referat
Alle bestyrelsesmøder skal refereres. Referatet skal godkendes af bestyrelsen til indførelse i forhandlingsprotokollen. Denne skal underskrives af mødedeltagerne. Alle bestyrelsesmøder skal omtales i Tidsskrift for Biavl.

4. Tegningsret
Foreningen tegnes af enten:
a) Formanden i forening med næstformanden.
b) 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
c) Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
d) Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt.

5. Godtgørelser
Der kan udbetales rejsegodtgørelser samt diæter til bestyrelses-, ud­valgsmedlemmer og ansatte. Evt. lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens medlemmer kan fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7. Regnskab og revision

1. Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab skal afgives til revision inden 1. marts.

2. Anbringelse af foreningens midler
Foreningens likvide midler udover en efter omstændighederne passende kassebehold­ning samt alle legatmidler skal indsættes på konto i et pengeinstitut eller anbringes i værdipapirer med høj sikkerhed.

3. Revisor
Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor, der yderligere på eget initiativ kan foretage uanmeldt beholdningseftersyn på sekretariatet samt påser, at regnskabet føres på forsvarlig måde, og at foreningens midler er anbragt i overensstemmelse med vedtægterne.

 

§ 8. Tidsskrift for Biavl

1. Tidsskrift for Biavl
Danmarks Biavlerforening udsender et fagligt tidsskrift til alle medlemmer.

Tidsskriftet vil samtidig være at betragte som Danmarks Biavlerforenings medlemsblad. Det skal så vidt muligt udkomme 12 gange årligt.

2. Kontingentreduktion
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for reduktion i kontingentet for medlemmer, som deler adresse, og som vil nøjes med ét eksemplar af Tidsskrift for Biavl.

 

§ 9. Danmarks Biavlerforenings fællesmærker

1. Registreret bomærke
Foreningens registrerede bomærke består af 3 bier i ring samt teksten ”Danmarks Biavlerforening siden 1866”. Bestyrelsen afgør hvor og i hvilken sammenhæng bomærket må anvendes.

2. Registreret etiket
Foreningens registrerede etiket er en etiket med det registrerede bomærke. Etiketten må kun anvendes til danske biavlsprodukter af høj kvalitet, der opfylder de gældende krav og normer. Etiketten må kun anvendes med medlemmets navn og kontrolnummer påtrykt, medmindre etiketten kun kræver påtryk af kontrolnummer.

3. Retten til brug af logo
Retten til at bruge foreningens logo kan kun opnås efter skriftlig tilladelse fra bestyrelsen og i henhold til oplyste retningslinjer.

Bestyrelsen fastsætter en eventuel afgift for brugen af logoet.

4. Anvendelse af medlemskab af Danmarks Biavlerforening
Medlemskab af Danmarks Biavlerforening, herunder kontrolnummer, må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til mærkning af produkter og andet.

5. Overtrædelse
Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening.

Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføringen medfører en bod, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 10. Ansvarsforsikringer

1. Ansvarsforsikring
Danmarks Biavlerforening tegner kollektiv ansvarsforsikring for sine medlemmer for ansvar overfor tredjemand for skader forvoldt i forbindelse med biavlen.

2. Produktansvarsforsikring
For medlemmers ansvar overfor tredjemand for honning solgt med Danmarks Biavlerforenings registrerede etiket eller af Danmarks Biavlerforening anden godkendt etiket, tegner Danmarks Biavlerforening en kollektiv produktansvarsforsikring.

3. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
For lokalforeningers ansvar i forbindelse med arbejdsskader tegner Danmarks Biavlerforening en kollektiv arbejdsskadeforsikring.

§ 11. Donationer

1. Såfremt ikke andet er bestemt, skal donationer, der tilfalder foreningen, administreres af bestyrelsen. Donationen anvendes og regnskabsføres til almennyttige formål.

 

§ 12. Opløsning af Danmarks Biavlerforening

1. Opløsning af Danmarks Biavlerforening
Danmarks Biavlerforening kan opløses, når det med 3/4 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.

2. Midlernes fordeling
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler forsknings- eller forsøgsvirksomhed for biavl.

Senest revideret ved generalforsamlingen den 17. april 2021.


< TILBAGE