BIVENLIG LANDBRUG

Hjælp bierne og få større udbytte af dine afgrøder

Det danske landbrugslandskab er et af verdens mest intensivt dyrkede områder, og 62 % af landet er under plov. Samtidig er der sket en stadig vækst i størrelsen af de enkelte marker på bekostning af udyrkede arealer, hegn, diger og markveje, hvor der kunne være føde og redemuligheder for de vilde bier. Honningbierne og nogle af humlebiarterne kan trække over ret store afstande (flere kilometer), hvorimod mange af de vilde bier kun flyver over kortere afstande (et par hundrede meter).

Dette betyder til gengæld også, at der i landbruget er oplagte muligheder for at gøre en forskel, og skabe endnu bedre vilkår for bierne. Derfor er det vigtigt at udnytte mulighederne for at etablere blomster på landbrugsarealerne. Alle muligheder for at etablere blomsterstriber, blomstrende læhegn og blomstrende brakmarker bør anvendes. Bierne vil til gengæld kvittere med masser af bestøvning.

Bierne er fremragende bestøvere af en lang række afgrøder, og dermed kan de være med til at øge udbyttet på en landbrugsbedrift uden at miljøbelastningen øges. Ud over en forøgelse af udbyttet, er det også muligt at opnå en bedre kvalitet gennem god bestøvning. Det er eksempelvis påvist, at optimal bestøvning med bier giver en mere ensartet modning i raps.

 

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

• Blomstrende læhegn

Vedligehold læhegn og plant nye med masser af mirabel, fuglekirsebær, slåen, hvidtjørn, hæg, skovæbler m.fl. Efterlad en ”fodpose” med biplanter langs hegnene, og lad en stribe være usprøjtet så blomstrende ukrudt kan trives.

• Bivenlige afgrøder

Store arealer med vindbestøvede afgrøder, herunder korn, skaber store grønne ørkener for bierne. Overvej derfor en mere varieret afgrødesammensætning, hvor der også er plads til blomstrende afgrøder, som f.eks. raps, ærter, lucerne, hestebønner og kløver.

 

KLIP BIVENLIGT

• Høst ikke alle blomsterne på en gang

Græsmarker med urter er en god ressource for mange arter af bier. Men i moderne og rationel drift høstes alle slætmarker samme dag og afgræsningsmarker holdes korte af køerne. Lad derfor en del af arealet, der i forvejen ikke giver optimalt udbytte, stå til bierne når du tager slæt, eller klip dine arealer forskudt, så der altid er blomstrende marker. De fleste blomsterplanter i en græsfrøblanding har gavn af to slæt pr. år, når der tages slæt lige efter afblomstringen. Hvidkløvers blomsterrigdom kan fremmes af op til fire slæt eller afgræsning.

• Afpuds ukrudtsblomster så sent som muligt

Der kan sagtens sidde mange bier i mælkebøtterne og andre ukrudtsblomster. Skal marken afpudses, så tjek først om bierne har fundet blomsterne interessante. Ofte kan ukrudtsblomster uden problemer pudses af, når blomsterne er ved at være afblomstret.

• Pas på bierne ved slåning af marker

For at holde tabet af bier på et minimum ved slåning af blomstrende afgrøder, bør man observere biernes aktivitet inden slåning. Tommelfingerregel: Hvis der er mere end 1 bi/m2 i en mark med blomstrende afgrøder, så bør en slåning af marken udsættes til et tidspunkt hvor der er færre bier i marken. Tag vejret i betragtning, samt tidspunktet på dagen. Der vil være færrest bier når solen ikke skinner, samt om aftenen og natten.

• Enge og overdrev

Skånsom afgræsning med kvæg er at foretrække, da det vil give plads til opvækst af forskellige blomstrende urter. Alternativt kan et høslæt sidst på sommeren anvendes. Høet bør fjernes så der bringes næringsstoffer væk fra arealet. Lavt næringsstofniveau forbedrer vilkårene for de blomstrende urter, og de vil klare sig bedre i konkurrencen mod græsserne.

 

SKAB BIVENLIG PLADS

• Begrænset sprøjtning

Begræns sprøjtningen mest muligt og hold afstand til udyrkede områder, bivenlige tiltag og markskel. Undgå sprøjtning når bierne er aktive.

• Hjørner og kiler til bierne

Lad bierne få glæde af de besværlige hjørner og kiler, så bliver marken samtidig nemmere og hurtigere at dyrke.


< TILBAGE