DEN FÆLLES TRUSSEL

20. marts 2015

UDFORDRING

EU-rapport: Næsten hver 10. af Europas 1.965 arter af vilde bier er udryddelsestruede og yderligere 5% anses for at være udryddelsestruede i nær fremtid. Det fremgår af en ny rapport fra International Union for Conservation of Nature (IUCN), som samtidig påpeger, at tilstanden for 56,7% af arterne (herunder honningbier) er ukendt.  Blandt de forhold, som truer biernes eksistens er bl.a. tab af levesteder og fødegrundlag som følge af det moderne landbrugs intensive drift. Brugen af pesticider og gødningsmidler har del i biernes tilbagegang – enten direkte ved at slå bierne ihjel eller indirekte ved at ændre floraen i retning af en favorisering af græsser på bekostning af blomstrende urter.

”Hvad enten der er tale om honningbier eller vilde bier, så er tabet af en mangfoldig flora med kontinuerlig blomstring en af de helt vigtige brikker for biernes ve og vel. Data fra vores projekter omkring observationsbigårde og fødegrundlag viser, at bierne oplever perioder hen over sommeren, hvor det nærmest er umuligt for dem at finde føde. I Danmarks Biavlerforening har vi fokus på denne problematik og forsøger blandt andet via høringssvar og samarbejder med andre grønne organisationer, at påvirke lovgivningen i retning af at gøre Danmark til et mere rigtblomstrende land til gavn for bier og andre bestøvende insekter,” siger Knud Graaskov, formand for Danmarks Biavlerforening.

Senest har foreningen påvirket lovgivningen omkring randzoner, således at det i dag er tilladt at så bivenlige planter i en 3 m bred bræmme. Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med DLF Trifolium udviklet bivenlige frøblandinger, som i øjeblikket markedsføres overfor jordbrugere og kommuner.
Bierne har stor betydning for både vilde økosystemer og for landbruget. Alene værdien af bestøvningen af europæisk landbrugs afgrøder skønnes at have en værdi på 22 milliarder euro. Globalt anslås det at værdien er 153 milliarder euro.

Du kan læse hele rapporten på IUCNs hjemmeside: IUCN – rapport


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening