Fælles opfordring til miljøministeren: Etabler en dansk bestøverstrategi

23. oktober 2019

Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Biavlerforening har i et fælles brev opfordret miljøminister Lea Wermelin til, at sætte sig i spidsen for et samarbejde mellem organisationer og myndigheder, om udarbejdelse af en dansk bestøverstrategi.

Der er flere internationale forventninger om, at der etableres en bestøverstrategi i Danmark. Dels har Danmark i 2016 underskrevet “Coalition of the Willing on Pollinators”, og forpligtede sig dermed til at udvikle, facilitere og implementere en national strategi for at beskytte bestøvere. I juni 2018 vedtog Europakommissionen EU’s “Initiative on pollinators”, der opstiller forventninger til EU og medlemsstaterne om at modvirke bestøvernes tilbagegang.

Danmarks Biavlerforening har nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer sendt et brev til miljøminister Lea Wermelin med opfordring om, at der etableres en dansk bestøverstrategi. Samtidig tilbyder organisationerne at gå foran i et bredt samarbejde, hvor organisationer sammen med offentlige myndigheder, kan identificere behov og initiativer. Det understreges at alle deltagende organisationer skal forpligtige sig med aktiviteter og initiativer, således at bestøverstrategien inddrager eksisterende initiativer, men samtidig også iværksætter en bred vifte af nye tiltag til gavn for bestøverne og bestøvningen i Danmark.

Omkring 80 % af dyrkede og vilde planter i Danmark, er mere eller mindre insektbestøvede. Insekterne som sikrer bestøvningen i Danmark, er i særdeleshed honningbier, humlebier og enlige bier, men også svirrefluer, humlefluer, dag- og natsommerfugle og hvepse. Desværre viser flere undersøgelser at insekterne er pressede. I Danmark er 3 humlebiarter uddøde, og 9 arter er kritisk truede af udryddelse. Situationen for de enlige bier er ukendt, da vi stadig mangler en rødlistevurdering. Endvidere registreres nogle år vintertab på op til 20 % blandt honningbierne.

I brevet anbefalses det at se på erfaringerne i eksempelvis: USA, Frankrig, England, Irland og Norge, hvor der allerede er vedtaget nationale bestøverstrategier med involvering af en lang række interessenter. Det understreges samtidig, at en bestøverstrategi ikke blot skal være en udredning, men det skal være handlingsorienteret og føre til konkrete forbedringer. Derfor anbefales en bestøverstrategi med særligt fokus på: ”Forskning og monitering”, ”Viden og formidling”, ”Levesteder og fødegrundlag” og ”Foranstaltninger til beskyttelse”.

Organisationernes henvendelse til ministeren er i dag omtalt i Altinget, og den videre dialog med ministeren afventes.

Læs brevet til ministeren her.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen