SAMMEN NÅR VI LANGT

20. april 2012

Først og fremmest en stor tak til de delegerede på generalforsamlingen for den tillid, man har vist ved at vælge mig til formand for en af Danmarks mest spændende foreninger.

Der skal fra min side lyde en stor tak til den afgående formand Vagn Kildsig for den store indsats, han har gjort for at fastholde og udbygge Danmarks Biavlerforening som en aktiv forening, der udvikler biavlen og sikrer de mange nye biavlere en god uddannelse og gode afsætningsmuligheder for honningen og andre biavlsprodukter.

FOKUS PÅ ØKONOMI
På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen et regnskab, der viste et stort underskud. I samarbejde med revisionen er der udarbejdet en plan for en stram styring af foreningens daglige drift og en styrkelse af regnskabsfunktionen. Alle i bestyrelsen og foreningens medarbejdere vil i de kommende måneder følge udviklingen tæt og sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter.

KONTAKTEN SKAL STYRKES
Kommunikationen mellem Danmarks Biavlerforening, lokalforeningerne og medlemmerne følger mange forskellige spor, som udbygges i takt med de teknologiske muligheder. Vi har brug for denne kontakt og de ressourcer og kompetencer, der findes hos medlemmerne og i lokalforeningerne. Vi skal have dem frem og nyttiggøre dem til et fælles bedste. Sammen kan vi nå langt!

ØGET UDDANNELSESBEHOV
Den store tilgang gennem de sidste par år af nye biavlere stiller store krav til såvel Danmarks Biavlerforening som lokalforeningerne om uddannelse gennem anvendelse af nutidige undervisningsformer. Bestyrelse og medarbejdere vil også i de kommende år arbejde for forbedringer og udvikling af undervisningsprogrammer og kurser, der formidler aktuel viden til såvel begyndere, 3+ og også gerne erhvervsbiavlere.

BIAVLSPROJEKTER GIVER VIDEN
I Danmarks Biavlerforening arbejder vi allerede nu i samarbejde med øvrige biavlerforeninger og universiteterne med en del udviklings- og forsøgsprojekter inden for biavlen. Den linje kan vi styrke og udbygge. I år vil der være muligheder for at ansøge om tilskud til biavlsprojekter for de kommende tre år. Vi skal i samarbejde med de øvrige biavlerforeninger og forskerne inden for området have defineret og beskrevet, hvilke konkrete undersøgelser og forsøg, vi kan gennemføre i de kommende år. Det bliver en spændende opgave for såvel bestyrelse som medarbejdere. Det er en helt fantastisk oplevelse som biavler at se over skulderen på vore engagerede forskere på universiteterne og følge de fælles udviklings- og forsøgsprojekter. Har du forslag til et område, der bør undersøges nærmere, så kontakt bestyrelsen eller en medarbejder.

SYNLIGHED I BIAVLEN
En af de største og vigtigste opgaver i det kommende år er i et fællesskab med de øvrige foreninger at synliggøre biernes betydning for naturen og biavlens muligheder som erhverv. For at kunne gøre det effektivt er det nødvendigt, at vi biavlere taler med én stemme. Myndighedernes, pressens og befolkningens lydhørhed og forståelse for biavlens vanskelige vilkår vil stige markant, hvis vi står sammen og sender ét klart og forståeligt budskab. Der er allerede gjort et stort forberedende arbejde for at starte en proces op med at forene flere af de nuværende fem biavlerforeninger. Det arbejde følger jeg gerne op på.

Velkommen til jer alle til et positivt og aktivt samarbejde om udvikling af dansk biavl.
Ernst Harder, formand for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening