VED ÅRETS SLUTNING

17. december 2011

Nu er det meget snart jul, og så kommer det nye år 2012. Med både kendte og nye udfordringer for bier og biavlerne. 2011 var på mange måder et rigtig spændende år, med vedtagelse af en langsigtet vision og strategi for Danmarks Biavlerforening, med direktørskifte, med honningfestival i Kolding, og med en sommer som virkelig bød på udfordringer for rigtig mange bifamilier. Honninghøsten har nogle steder i landet været fin, medens det andre steder har været rigtig sløjt. Det påvirker selvfølgelig bierne og deres generelle sundhedstilstand, og det vil der være en risiko for, at vi ser en effekt af i starten af det nye år, når sæsonen så småt begynder i foråret, og vi skal have styr på vinterdødeligheden. Vi har lige set de første spæde forvarsler om, at 2011 tillige har budt på et usædvanligt højt varroamidetryk i mange bifamilier, måske det også er et signal om et højere stressniveau i bifamilierne end vi havde forventet.

En af de danske EU-parlamentarikere – det er Dan Jørgensen – har været medvirkende til at fremsætte et beslutningsforslag i EU om reduktion i anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler i medlemsstaterne, begrundet i at både honningbier, vildtlevende bier, humlebier og andre bestøvende insekter er i en markant nedgang i hele Europa. Beslutningsforslaget oplister en række forhold, der belyser hvordan og hvor stor betydning de bestøvende insekter har for både landbrugsproduktionen, frugtavlen og naturen. Desværre var der ikke opbakning til forslaget i Parlamentet. Fra Dan Jørgensens kontor beklager man, at forslaget blev stemt ned. Det var den store landbrugslobby i EU som var imod, da man ikke kunne acceptere formuleringer om, at pesticidforbruget bør sænkes af hensyn til bierne. Det er dejligt at opleve, at vi har stor opmærksomhed og opbakning fra også en af vores EU-parlamentarikere, og det er trist at opleve, at der fortsat er så stor modstand mod en rimelig og ganske fornuftig og velbegrundet reduktion i spredningen af kemiske bekæmpelsesmidler i naturen. Der findes allerede nu ganske mange videnskabelige undersøgelser, som dokumenterer en række uønskede bivirkninger af de mange forskellige kemiske bekæmpelsesmidler, der er i spil i Europa. Men der skal tilsyneladende mere til, før vi kan opnå en reel reduktion.

Jeg har i løbet af efteråret flere gange opfordret både Miljøstyrelsen og forskerverdenen i Danmark til at undersøge hvordan en række af de formodet – for bier – ufarlige bekæmpelsesmidler eventuelt har en virkning på de bestøvende insekter. For selv om et bekæmpelsesmiddel er mærket ”Ufarlig for bier”, så ved vi faktisk meget lidt om hvordan sådanne stoffer virker på bifamilierne over tid. Tænk engang på, at bifamilierne den ene dag udsættes for et stof, få dage senere for et andet, ugen efter for et tredje, og så videre. Hver for sig ”ufarlige” for bierne, men hvordan virker det på dronningen, på æglægningen, på ynglen og på sundhedstilstanden i familien over sommeren? Det må vi have meget mere fokus på!

Til slut er det mig en glæde på Danmarks Biavlerforenings vegne at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Må det nye år vise sig fra sin bedste side, og byde på virkelig fine betingelser for vores bier!
Af Steen Fogde Direktør for Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening