Cook Medical

Cook Medical har startet en omlægning og genfortolkning af de “konventionelle” udearealer omkring produktionsfaciliteten i Bjæverskov.
Det arbejdes fremadrettet med at indarbejder et større naturindhold, mere biodiversitet og får en bæredygtig drift uden brug af sprøjtegifte og andre
naturmodstridende elementer. Over en periode på 5-10 år blive arbejdet med konkrete tiltag og indsatser, der tilsammen vil styrke og visualisere Cook
Medical som en ansvarsfuld og bæredygtig virksomhed.
Ambitionen er, at formgive et helhedsgreb, hvor der skrues op for mulighederne og
bevidstheden, så anlægget i fremtiden tiltrækker flere dyrearter, plantearter og mennesker.
Parkeringspladser, asfalt- og betonbelægninger, store flader med søsten og klippet græs præger i dag området omkring fabriksbygningerne og administrationen. Med
helhedsplanen bliver disse arealer gentænkt og får mulighed for at indgå i en ny fortælling, hvor der tænkes i forskellige biotoper, opholdsmuligheder, oplevelser og
aktiviteter henover året.
I det nye uderum stimuleres sanserne med naturens egne virkemidler i form af planter og naturmaterialer i et potpourri af former, materialiteter, dufte og farver.
Variationer i landskabet giver oplevelser og steder at mødes. Samtidig sikrer variationerne en masse forskelligartede levesteder for dyr og planter, og det er
med til at højne biodiversiteten.
At bevæge sig igennem området vil byde på en bred vifte af naturindslag og danne rammen om “walk-andtalks”, “møderum” i arbejdsøjemed eller en gåtur for
områdets lokale beboere.
Cook Medical arbejder udfra en helhedsplan som tager afsæt i følgende elementer.

Ingen gift og gødning
Beplantning
-Sammenhængende krat af buske/træer
-Løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn
-Min. 15 forskellige insektbestøvede buske og træer i haven
-Uforstyrret jordbund og blade under flerårige buske og træer i skel/hæk/hegn
-Store træer og dødt ved
-Blomsterbed med min. 10 arter af insektbestøvede planter
-Uslået arealer med min. 10 arter af danske planter, slås max. 2 gange årligt
-Artsrig plæne med min. 10 arter af danske planter
-Blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende plantearter
-Fugtige/våde områder med eng- og moseplanter
-Næringsfattig mineraljord, grus, sand, småsten eller brosten
-Stendige, Jordvold
Transformeringen blev startet foråret 2022, hvor der blev etableret 1 HA blomster eng og 8000 blomsterløg samt et sti system rundt i blomster engen.
I foråret 2023 plantes der 200-250 forskellige frugt og bær buske, samt forskellige løvflædende træer.
– I løbet af 2023 vil ligeledes blive arbejdet med enkelte elementer så som møderum og sanse have der indeholder forskellige danske planter og blomster.


< TILBAGE


Oprettet som bivenlig med følgende initiativer

Så og plant bivenligt

 • Der er etableret areal med bivenlige blomster
 • Der er udplantet løg
 • Kløver og/eller andre blomster i græsplænen
 • Blomstrende læhegn og busketter

Klip bivenligt

 • Græsplænen klippes sjældent og får lov at blomstre
 • Blomstrende hæk klippes efter afblomstring

Skab bivenlig plads

 • Gamle træer og stubbe
 • som får lov til at stå med gode redemuligheder
 • Bunker af sten
 • træ og kvas
 • med redemuligheder for vilde bier
 • Områder med urørt bar jord og sand hvor de jordboende bier kan lave reder og overvintre
 • Der er opsat bihoteller og/eller bistader
 • Der anvendes ingen pesticider