Fælles opfordring om øget fokus på marknaturen

15. marts 2021

Dansk Ornitologiske Forening/BirdLife-Danmark (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) og Danmarks Biavlerforening har i dag fremsendt en fælles opfordring til ministre og folketingsmedlemmer med opfordring om mere fokus på marknatur i landbrugspakken.

Varetagelsen af klimahensynene er vigtige, men man må også indtænke marknaturen i den Landbrugspakke, der just nu forhandles. Sådan lyder budskabet i det brev, der i dag lander på bordet hos Miljøminister Lea Wermelin, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Agerlandet udgør langt den mest udbredte landskabstype, og derfor er det vigtig også at tage vare på marknaturen, hvis vi vil opretholde et naturindhold i hele landskabet. Som det er lige nu, er landbrugslandet i en dyb og fortsat eskalerende biodiversitetskrise, hvor især fuglene, vildtet og insekterne er trængte.

Foreningerne fremlægger derfor tre helt konkrete anbefalinger:

  • at det gøres til en norm for god landbrugs- og miljømæssig skik, at mindst 10 % af den enkelte ejendom fremstår med udyrkede landskabselementer, f.eks. braklagte arealer, mv.
  • at der på den enkelte ejendom udtages minimum 5 % af omdriftsarealet til brak eller andre lysåbne levesteder.
  • at de supplerende tilskud til landbruget målrettes efter en kvalificeret plan mod de arter, der i dag notorisk går tilbage som følge af intensiveringen.

Ud over at bidrage til biodiversiteten vil disse tiltag i sig selv bidrage til øget kulstofbinding og dermed reduceret udledning af klimagasser. Regering og Folketing har lige nu en enestående chance for at bringe de dramatiske fald i bestandene blandt landbrugslandets fugle-, insekt- og vildtarter til ophør, og vende disse fald til fremgang.

Med dette opfordres Regering og Folketing til at gå på to ben i arbejdet med Landbrugspakken og på én og samme tid sikrer såvel klima som biodiversitet, herunder også marknaturen.

Du kan læse hele brevet her.

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen