Foreninger: Sæt lyd på det tavse forår

31. august 2022

Med kronikken ”Sæt lyd på det tavse forår” der i dag bringes i en række danske dagblade, slår Danmarks Biavlerforening sammen med foreningerne Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark og Danmarks Jægerforbund til lyd for en mere forsigtig anvendelse af pesticider i landbrugslandet. Det sker i anledning af et nyt forslag til forordning fra EU-Kommissionen om mere bæredygtig anvendelse af pesticider.

I kronikken fremhæver formændene en lang række konsekvenser af den nuværende praksis inden for pesticider. Det er jo ikke helt tilfældigt, at haremad – et tidligere meget udbredt ukrudt – hedder som det gør, og det burde være indlysende, hvad der sker med haren, når haremaden sprøjtes væk. Tilsvarende med agerhønens kyllinger. De lever i de første uger af bladbiller, snudebiller og bladhvepselarver, som især trives på forskellige arter af ukrudtsplanter. Og for nylig kunne forskere dokumentere en nøje, negativ sammenhæng mellem den landbrugsmæssige intensitet – målt som pesticid- og kunstgødningsforbrug pr. arealenhed – og antallet af insektsplat på bilernes forruder.

EU-Kommissionen kommer med forslaget til ny forordning insekterne og de vilde planter, dyr og fugle til hjælp, og de tre foreninger hilser forslaget velkommen og opfordrer den danske regering til at støtte forslaget.

Ifølge forslaget skal landbruget etablere økologiske infrastrukturer i form af landskabselementer, som skal sikre tilstedeværelse af og nærheden til nytteorganismer over alt. Som overordnet mål vil forordningen halvere såvel brugen som farligheden af pesticider, og anvendelse af pesticider må først finde sted, hvis alternative løsninger kommer til kort. Hertil en lang række andre tiltag.

Det er foreningernes vurdering at forslaget både vil øge forekomsten af naturlige fjender, der naturligt kan reducere antallet af skadegørere. Desuden vil forslaget skabe bedre betingelser for de bestøvende insekter, der øger blomstrende afgrøders udbytte og kvaliteten mærkbart.

 

Du kan blandt andet læse hele kronikken på Avisen Danmark og en lang række danske dagblade (klik her). 

 

Du kan læse foreningernes høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler her:

Indledende høringssvar af 30. juni 2022.

Uddybende høringssvar af 8. august. 

 

 


Skrevet af: Rune Havgaard Sørensen