FORMANDSMØDE 2011 – OG HVAD SÅ?

16. november 2011

Næsten 60 engagerede formænd fra lokalforeninger over hele landet mødtes søndag den 30. oktober sammen med Danmarks Biavlerforenings bestyrelse og sekretariat. Det er en mangeårig tradition at mødes og drøfte ønsker for fremtiden på den måde – og hurra for det. Det er på sådanne møder man umiddelbart har mulighed for at lufte både tilfredshed og utilfredshed med det bestående, og at fremsætte forslag om ændringer af alle slags.

FORMANDSMOEDE

DET VAR SÅDAN VI GJORDE
På dette efterårs formandsmøde startede vi med i godt to timer at gennemføre en workshop, hvor lokalforeningsrepræsentanterne i grupper blev bedt om at pege på op til fem emner eller temaer, som gruppen mente er vigtige, at Danmarks Biavlerforening i de kommende fem år fokuserer på. Sådan ud fra betragtningen om hvad det er lokalforeningerne og de enkelte medlemmer har mest brug for at Danmarks Biavlerforening leverer. Og gruppearbejdet afsluttedes med, at hver formand fik 10 stemmer at fordele mellem alle de forslag der var blevet præsenteret.

FORMANDSMOEDE2

RESULTATERNE
Hvad er det så formændene gerne vil have at Danmarks Biavlerforening sætter fokus på de kommende år?
Afstemningen pegede meget klart på især tre emner, nemlig: Uddannelse – Information – Markedsføring
Med uddannelse menes der, ifølge gruppernes præsentationer, især kurser i at arbejde effektivt som bestyrelse, uddannelsestilbud til erfarne biavlere, bedre undervisningsmaterialer til begynderundervisningen, og endelig ”hjælp til nødlidende lokalforeninger”.
Med information menes der især artikler om bier, honning, opskrifter, biernes betydning for både landbrug, frugtavl, havebrug og ikke mindst for naturen. Gerne som almen information til hele det danske samfund, og ikke specielt rettet mod biavlerne. Men også regelmæssig information til biavlerne om hvad der planlægges af initiativer, om hvad der kommer ud af de tiltag der gennemføres, og endelig om trends og nyheder fra hele verden om biavl.
Med markedsføring menes der især fokus på strategier for afsætning af både honning og de andre produkter vi kan høste hos bierne. Og helt konkret hjælp til at afsætte honning, uanset om det drejer sig om det lille eller det større antal bifamilier. Også selve ideen med biavl skal markedsføres – for uden nye aktive biavlere som medlemmer går det jo ikke i længden.

HVAD KOMMER DER SÅ TIL AT SKE
Bestyrelsen for Danmarks Biavlerforening har allerede taget en hel række initiativer, som over de kommende måneder og år vil imødekomme de mange ønsker formandsmødets gruppearbejde viste der eksisterer i lokalforeningerne.
På uddannelsesområdet er der allerede i denne vinter planer om – i samarbejde med Danmarks Jægerforbund – at tilbyde kurser i effektivt bestyrelsesarbejde. De fem biavlerorganisationer har sammen søgt midler til at etablere en egentlig biavleruddannelse, som nu ser ud til at komme ret hurtigt, idet NaturErhvervsstyrelsen (det hedder det tidligere Plantedirektoratet nu) og de fem organisationer sammen med Dalum Landbrugsskole er i gang med at udvikle den modulopbyggede biavleruddannelse for erfarne biavlere. Instruktørkurserne fortsætter også i denne sæson.

På informationsområdet kommer der til at ske temmelig meget – hjemmesiden får et løft i løbet af foråret 2012, Tidsskrift for Biavl skal også have en ”ansigtsløftning”, vi er begyndt jævnligt at udsende nyhedsbreve pr. mail, og i starten af 2012 begynder vi at udsende en stribe alment orienterende artikler om biavlens lyksaligheder til lokalforeningerne, med henblik på offentliggørelse i den lokale presse.

På markedsføringsområdet vil vi opleve dels at der i Tidsskrift for Biavl bliver fokus på eksempler på markedsføring der virker lokalt, og dels har vi opnået betydelig økonomisk støtte til at gennemføre et stort markedsførings-netværksprojekt, med ikke mindre end tre lokalforeninger som medspillere. Et projekt, der fører til udvikling af værktøjer der virker.
Der er ingen tvivl om at behovet for at tage fat er til stede, og viljen til at gøre det er stor. Kan vi sammen finde både midlerne og kræfterne, så tegner det lysere for både biavlen og for afsætningen af både honning og de andre bi-produkter.
Og det er jo ikke så ringe endda!
Af Steen Fogde, direktør, Danmarks Biavlerforening


Skrevet af: Danmarks Biavlerforening