Ny undersøgelse om overlap i biers fødekilder

29. april 2021

Ny undersøgelse fra Aarhus Universitet identificerer hvilke truede arter af vilde bier, som muligvis kan være udsat for konkurrence fra honningbier.

Forskere fra bl.a. Aarhus Universitet har netop publiceret en undersøgelse, der er et forsøg på at finde de steder hvor der KAN være risiko for konkurrence. Det bliver i artiklen fremhævet at det bestemt ikke er sikkert at der nødvendigvis ER problemer med konkurrence.

I undersøgelserne har man samlet informationer fra Danmark, Tyskland og England om hvilke planter som honningbierne og alle de kendte danske arter af vilde bier samler pollen og nektar fra. Derefter har man analyseret for, hvor der er overlap i fødegrundlaget mellem vilde bier og honningbierne. Dette er sammenholdt med den danske rødliste over hvor truede bierne er, samt deres levevis bl.a. om de søger føde på få eller mange forskellige blomsterarter.

Det er en meget stor og kompliceret analyse, og derfor er der naturligvis lavet forsimplinger, som det er værd at gøre opmærksom på. For det første er alle fødeplanterne opgjort på slægtsniveau. Dette er gjort fordi bierne sjældent er så specialiserede at de kun opsøger én planteart. Det betyder dog også, at selvom analysen viser der er sammenfald, kan der i virkeligheden godt være forskel på hvilke plantearter bierne samler føde på.

Herudover tages der ikke hensyn til mængderne af pollen og nektar, der indsamles fra planterne, samt planternes udbredelse. Det er bare ja eller nej, om en art af bier indsamler føde fra en planteslægt. Det har naturligvis stor betydning om det handler om Brassica (kål-slægten som indeholder raps) eller en slægt af sjældne urter, i forhold til om honningbierne i nogen grad kan påvirke en fødekilde.

Der kan også være flere andre faktorer som gør at sammenfaldet ikke nødvendigvis er noget problem. Det kan f.eks. have betydning hvornår på sæsonen eller på dagen at bierne er aktivt fødesøgende. Desuden har det betydning, hvilke andre fødekilder, der eksisterer samtidig.

Analysen viser at der er 6 arter af truede oligolektiske (fødespecialiserede) bier, som muligvis kan være udsat for konkurrence fra honningbier. Der er tale om arter som har et overlap på mere end 70% i de planteslægter som de søger føde på og som honningbier også søger føde på. Derfor kan der potentielt være et konkurrenceproblem, men det er ikke sikkert.

Undersøgelsen er et meget interessant første forsøg på en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet om konkurrence mellem honningbier og andre bestøvere. Det er bare vigtigt at slå fast at der er et stykke vej endnu før vi ved om og i givet fald hvor, der kan være problemer med konkurrence. Men det er en god start, som viser hvor der bør fokuseres yderligere på at klarlægge, hvordan forskellige arter af bier kan påvirke hinanden.

Der har gennem tiden været lavet mange undersøgelser og rapporter hvor alle vilde bier er samlet i en stor pulje, UDEN at tage hensyn til om der overhovedet er overlap mellem fødebehovet (eller niche i det hele taget) for de forskellige arter. Det er første forudsætning for, at der overhovedet kan være problemer med fødekonkurrence. Fremover må det derfor forventes at der tages hensyn til dette, når der laves nye undersøgelser af hvordan honningbierne påvirker andre arter af bier.

Læs Aarhus Universitets artikel om undersøgelsen.

Læs hele undersøgelsen her.

 


Skrevet af: Ole Kilpinen