Alle skal gøre en indsats for bierne

Foråret banker på, og det er tid til at vise vilje til handling, hvis vi skal sikre en stærk og mangfoldig bestand af bier i Danmark.

Vilde bier og honningbier er pressede i Danmark og det kan få fatale følger for de vilde planter og de dyrkede afgrøder, som er afhængige af insektbestøvning. Bierne lever nemlig af blomsternes nektar og pollen. Under indsamlingen flytter de pollen fra blomsternes støvknapper til deres støvfang, og denne proces kaldes bestøvning.

Danmarks Biavlerforening og Aarhus Universitet overvåger honningbiernes ernærings- og sundhedstilstand og foreningen har derfor i samarbejde med en lang række forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet netop udgivet folderen ”Bliv Bivenlig”.

”Bliv Bivenlig” fortæller om vilde bier og honningbier, bestøvningen og hvad vi alle kan gøre for at hjælpe bierne i Danmark. Alle kan nemlig være med til at hjælpe, hvad enten man er haveejer, landmand, skovejer eller kommune.

Tilbagegangen er mærkbar
”På verdensplan findes der henved 20.000 arter af bier, heraf er der i tidens løb fundet 288 arter af bier i Danmark. Både honningbierne og de vilde bier har det svært. Det vidner beretninger om massive tab af honningbifamilier gennem de seneste vintre om. Det er også veldokumenteret at der historisk er sket en tilbagegang af vilde bier”, fortæller Yoko L. Dupont, Ph.D., Institut for Bioscience – Plante- og insektøkologi, Aarhus Universitet, der er medforfatter til hæftet fra Danmarks Biavlerforening.

Bierne er pressede p.g.a. flere faktorer, bl.a. mangel på levesteder og blomster, samt påvirkning fra pesticider og sygdomme. De fleste arter af vilde bier er knyttet til det lysåbne land, hvor de søger blomsterføde i både opdyrkede og udyrkede områder. Men desværre kan der være langt mellem gode levesteder og blomsterkilder i det danske landskab.

Tre anbefalinger til alle
Bier er gennem hele deres livscyklus afhængig af nektar og pollen fra blomster. Nektaren forsyner bierne med kulhydrater, som bruges til at dække biernes energibehov. Pollen dækker behovet for protein, fedt, vitaminer og mineralstoffer.

”Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige biarter. For de vilde bier spiller mangel på egnede levesteder med såvel føde, som redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle” siger sekretariatsleder for Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen.

Derfor peger folderen fra Danmarks Biavlerforening på tre ting, som alle kan gøre for at blive mere bivenlige:

– ”Så og plant bivenligt”, der særligt handler om at øge biernes fødegrundlag ved at så og plante bivenlige planter, samt i videst muligt omfang at vælge de rigtige planter. Det skal sikre, at der er blomster hele sæsonen, lige fra det tidlige forår og indtil sent på efteråret.

– ”Klip bivenligt”, der handler om at beskære og klippe på de bedst mulige tidspunkter, nemlig hvor klipningen ikke forhindrer eller ødelægger blomstring, og hvor klipningen medvirker til øget blomstring.

– ”Skab bivenlig plads”, der særligt handler om, at give plads til det vilde, så der er levesteder til bierne.

Folderen ”Bliv Bivenlig” kan frit hentes fra hjemmesiden www.bivenlig.dk.

Bivenlige instruktører
Danmarks Biavlerforening har netop igangsat et større uddannelsesprogram. I den forbindelse uddannes 25 såkaldte ”Bivenlige instruktører”, der skal være klar til at besøge landbrugsskoler og haveforeninger, og informere om muligheden for at blive mere bivenlig.

Ligeledes vil instruktørerne kunne rådgive biavlere i deres arbejde med at skabe bedre forhold for bierne i Danmark.

 


< TILBAGE