BIVENLIG GOLFBANE

Hjælp bierne og få mere liv på golfbanen

Mange arter af bier er trængt i det danske landskab på grund af pesticider, mangel på blomster, som giver nektar og pollen, samt mangel på redepladser. Golfbaner dækker betydelige grønne arealer med vidt forskellige behov for pleje. Ved en målrettet indsats kan store dele af disse grønne arealer indrettes med blomstrende områder og beplantninger af buske og træer til gavn for fugle, sommerfugle og bier. En indsats som kan blive bemærket og påskønnet, ved at golfbanen bliver anerkendt som bivenlig.

Dansk Golf Union har udarbejdet et katalog over natur- og miljøtiltag. Deri fremgår det, at Natur- og Miljøarbejdet er en vigtig indsat for enhver golfklub, idet nogle investeringer kan give direkte afkast i form af besparelser på både den korte og lange bane. Ved langt de fleste initiativer skal afkastet ses i form af bedre oplevelser for medlemmer og gæster. Aktiviteten kan samtidig være med til at skabe et tættere samarbejde med den lokale kommune, naboer og lokale interesseorganisationer.

En række golfklubber gør i dag en stor indsats for at leve op til de høje miljøstandarder, som beskrives i kataloget. For dem vil det ikke være svært også at blive anerkendt som Bivenlig. Anerkendelsen som bivenlig medfører at golfklubben modtager et diplom, som kan hænges op i klubhuset og ret til at bruge anerkendelsen i presse materiale i samarbejde med den lokale biavlerforening.

For at blive anerkendt som “Bivenlig golfklub” skal man bedst muligt leve op til anbefalingerne anført herunder og godtgøre det ved at udfylde spørgeskemaet. Man skal som minimum kunne godtgøre, at der er udsået et areal på 1000 m2 med bivenlige blomstrende planter.

Der er mange muligheder for at være bivenlig omkring golfbanerne, samtidig med at man gør omgivelserne grønnere. Danmarks Biavlerforening har uddannet et korps af instruktører, som har lært om behovene for såvel honningbiers, enlige biers og humlebiernes krav til levesteder og føde. De står klar til at hjælpe med gode råd.

Arealerne og indkørslen til golfklubben kan ofte flankeres af blomstrende træer eller busketter. Parkeringsarealet belægges med kopsten, som har plads til at der vokser græs og kløver i arealet. Det er samtidig en miljøfordel da det reducerer behovet for vandafledning. Parkeringsarealerne kan omkranses af busketter med blomstrende buske og ved større arealer med træer.

Det fremmer trivslen at den udendørs siddeplads ved restauranten har præg af gårdhave med buske og blomster. Såfremt pladsen tillader, så vil skyggegivende træer bidrage yderligere til det grønne miljø.

I de græsarealer, som ikke indgår i spillet kan der sås kløver  i græsset. Områderne kan med fordel blive omdannet til blomsterenge, ved kun at slå rough arealer når eks. mælkebøtterne er afblomstret, men før frøspredningen, og sent om efteråret. Ved at fjerne det afklippede materiale fjernes næringsstoffer fra arealet og blomsterrigdommen øges, samtidig med at tætheden af roughen reduceres.

Læhegn og busketter med blomstrende træer og buske vil være med til at sikre blomster til bierne gennem hele sæsonen. En bræmme af blomster og områder med bar jord vil hjælpe med såvel føde, som redepladser til de jordboende enlige bier.

 

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

• Areal med bivenlige blomster

Etabler bede eller arealer med bivenlige blomster. Dette kan ske ved at udså eller udplante planter der er rig på pollen og nektar, eller ved at efterlade et areal med bar jord, hvor eventuelle vilde frø i jorden får lov at spire naturligt. Du kan læse mere om bivenlige planter her.

• Blomsternde læhegn og busketter
Læhegn kan bestå af mange blomstrende høje og lave træarter. Pilearter, mirabel, fuglekirsebær, slåen, hvidtjørn, hæg, skovæbler. Vælg gerne planterarter som er oprindeligt forekommende i Danmark. Lav en “fodpose” af biplanter langs hegnene og efterlad nogle områder med bar jord til redepladser for enlige bier.

Blomstrende alleer
Lind, hestekastanie, seljerøn kan med fordel bruges til allétræer, da de gennem sæsonen giver god nektar og pollen til mange bier.

Kløver i græsset
Vælg en plæneblanding med kløver i de områder, hvor det ikke påvirker spillet. Det giver blomster som bierne kan besøge hele sommeren.

 

KLIP BIVENLIGT

• Lad roughen blomstre
Lad være med at klippe alle blomstrende plæner på en gang. Ved at klippe forskudt vil der hele tiden være områder med blomster. Ved at klippe lidt sjældnere og fjerne det afklippede fremmes blomsterrigdommen i plænen med bellis, bruneller og ja – mælkebøtter. Men ved at klippe lige efter at mælkebøtterne har blomstret, kan frøspredningen undgås.

Udskyd hækklipningen
Vent med at klippe hækken med blomster til efter afblomstringen. Nyd i stedet blomsterrigdommen og klip bagefter, så når fugleunger også at flyve fra reden.

 

LAV BIVENLIGT PLADS

Gamle træer
Lad gamle udgåede træer stå. De kan blive til fine hjem for mange bier. Plant eksempelvis vedbend ved træet, så forbliver det grønt og vedbend giver føde til bierne sent på sæsonen.

Bar jord
Lav områder med bar jord, gerne langs læhegn og busketter. Mange enlige bier laver reder og overvintrer i jorden. Det skal være bar jord, som ikke bearbejde i dybden. En overfladisk behandling uden for biernes flyvetid er muligt.

Bunker af sten og kvas
Mange bier yngler i visne stængler og i stendiger og bunker af sten. Så efterlad visne planter og stængler i læhegn og busketter. Et hjørne med en stenbunke eller flot stensætning med stenbedsplanter kan pynte og være værdifulde levesteder for bier. Et sted hvor de holdes tørre uden at være i direkte sol og beskyttet mod vind og vejr.

Lav et bihotel og en lille bigård
Et bihotel kan hjælpe med redepladser til nogle arter af enlige bier og en bigård med honningbier, kan give honning til restauranten, personalet og kan sælges til golfspillerne.

Begræns anvendelsen af sprøjtemidler
Rigtig mange sprøjtemidler er skadelige for bierne. Det gælder ikke kun insektmidler men også mange ukrudtsmidler og svampemidler kan skade bierne. Ukrudtsmidlerne fjerner blomstrende planter og nogle kan selv i meget små doser skade blomstringen. Såfremt der bruges sprøjtemidler, så undgå sprøjtning på blomstrende planter og i nærheden af bivenlige tiltag.

 

 


< TILBAGE