BIVENLIG KOMMUNE

Hjælp bierne og få en blomstrende kommune

Kommuner kan få stor værdi af at gøre en indsats for bierne. Flere kommuner har set værdien af at gøre noget for blomsterrigdommen langs byernes indfaldsveje til glæde for kommunens borgere, men også som et stærkt signal til besøgende om at ”her er godt at være, vi kerer os om diversiteten”.

Når der etableres nye trafikanlæg ser vi desværre ofte at omkringliggende arealer bliver tilsået med græs. I Danmark er der ca. 70.000 km kommunale veje med dertil hørende vejrabatter. Velovervejet klipning af vejrabatterne kan give os de blomstrende vejrabatter tilbage i det danske landskab. Det vil give levesteder og føde til mange insekter. De fleste steder vil den naturlige frøpulje fra tidligere tider være tilstrækkeligt til at sikre blomsterrigdommen.

 

SÅ OG PLANT BIVENLIGT

• Flere blomster i parkerne

Udsåning af bivenlige frøblandinger på grønne arealer, som ikke slås hver uge kan skabe en fryd for øjet i kommunernes parker. Der kan med fordel udsås blomstrende urter af hjemmehørende arter, eller efterlad et areal med bar jord, hvor eventuelle vilde frø i jorden får lov at spire naturligt. Vælg træer og buske som f.eks. pil, stenfrugter (kirsebær, blommer og kræger), kernefrugter (f.eks. æbler af mange forskellige slags), samt ahorn, navr og lind. Roser uden ekstra kronblade kan give værdifuld pollen til især humlebier. Du kan læse mere om bivenlige planter her.

• Blomstrende alléer

Allétræerne er mange og store. En allé af kastanje, seljerøn eller lind kan være en stor fødekilde for bierne.

 

KLIP BIVENLIGT

• Vejkanter

Plejen af vejkanterne tilrettelægges på en måde, så blomsterrigdommen øges. Næringsrige vejkanter slås tidligt på året (lige efter at mælkebøtterne er afblomstret). Hvis der er åben plantevækst og særlige planter eller sommerfugle, som indikerer en speciel flora, skal vejkanten først slås om efteråret. Næringsfattige og tørre skråninger skal ikke nødvendigvis slås hvert år. Det afslåede materiale kan fjernes efter tørring, så blomsterne kan nå at smide frø og for at fjerne næringsstoffer. En aftale med landmænd om at lægge vildstriber langs vejkanter kan give trafikanterne en god oplevelse, samtidig med at gødskning og sprøjtning af vejkanterne forebygges.

 

 

SKAB BIVENLIG PLADS

Pesticider

Kommunale arealer bør i videst muligt omfang holdes fri for pesticider. Således bør man også overveje forbud mod brug af pesticider i kolonihaver.

Skolebigårde

Har biavlerne i jeres lokale biavlerforening en skolebigård? Her uddannes nye biavlere, som er klar til at gøre en indsats for bierne. Danmarks Biavlerforening opfordrer de lokale foreninger til at fortælle om såvel honningbier som vilde bier. Danmarks Biavlerforening producerer informationsmaterialer til brug for undervisningen.

 

 


< TILBAGE